Domes sēdē 22. aprīlī apstiprināja Mellužu estrādes un Ķemeru ūdenstorņa ilgtermiņa darbības stratēģijas, ielu un autoceļu sarakstu ar uzturēšanas klasēm, veica grozījumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā, pieņēma lēmumus saistībā ar teritoriju, nekustamo īpašumu un citus.

Apstiprina Mellužu estrādes un Ķemeru ūdenstorņa ilgtermiņa darbības stratēģijas

Domes sēdē apstiprināja Mellužu estrādes kompleksa un Ķemeru ūdenstorņa ilgtermiņa darbības stratēģijas 2017.–2026. gadam. Stratēģijās ir noteikti abu objektu darbības virzieni, to apsaimniekošana, uzturēšana un pārvaldība, pašvaldības atbildīgās struktūrvienības un prioritārie uzdevumi to saglabāšanai un kultūras un tūrisma pakalpojumu ilgtermiņa attīstībai. Plašāk lasīt šeit.

 

Apstiprināja ielu un autoceļu sarakstu ar uzturēšanas klasēm

Domes sēdē 22. aprīlī apstiprināja Jūrmalas pilsētas pašvaldības ielu un autoceļu sarakstu ar noteiktām uzturēšanas klasēm ziemas sezonā (no 16. oktobra līdz 15. aprīlim) un vasaras sezonā (no 16. aprīļa līdz 15. oktobrim) Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Sarakstā iekļautas 748 ielas un autoceļi Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ar to uzturēšanas klasēm – A, B, C un D.

Ielu un ceļu dalījums klasēs un to uzturēšana noteikta atbilstoši 2021. gada 7. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, izvērtējot autoceļu seguma veidu un transporta līdzekļu satiksmes intensitāti.

Pēc domes lēmuma stāšanās spēkā ielu un autoceļu saraksts tiks publicēts tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Sabiedrība”  – “Nekustamā īpašuma apsaimniekošana”.

 

Plāno atbalsta pasākumus jauniešiem Covid-19 seku mazināšanai

Atbalstīja Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra dalību atklātajā projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ar projekta iesniegumu “10 soļi svaiga gaisa”.

Projekta mērķis ir veicināt Jūrmalas jauniešu dzīves kvalitāti un mazināt Covid-19 pandēmijas radītās sekas, īstenojot daudzpusīgas, ar Jūrmalas jaunatnes politikas attīstības plānu saistītas aktivitātes.

Projektā plānotas kvalitatīvas neformālas mācīšanās, socializēšanās un brīva laika pavadīšanas aktivitātes virtuālajā vidē un klātienē, tostarp āra aktivitātes; individuāls speciālistu atbalsts, kā arī atbalsts grupām ar mērķi veicināt jauniešu emocionālo labklājību. Projekta īstenošana veicinātu arī sadarbību starp jaunatnes institūcijām un jaunatnes jomas pārstāvjiem Jūrmalā un citās pašvaldībās, kā arī dotu iespēju

papildināt materiāltehnisko bāzi āra aktivitāšu nodrošināšanai.

Ja projekts tiks atbalstīts, tas īstenojams līdz 2021. gada 31. decembrim. Projekta kopējās izmaksas ir  10 000,00 eiro, kas 100% apmērā ir valsts budžeta finansējums, kuru piešķir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

 

Bibliotēkas plāno literāras tikšanās

Atbalstīja Jūrmalas Centrālās bibliotēkas dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Grāmata. Lasītājs. Bibliotēka”.

Projekta mērķis ir organizēt Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā sešas literārās tikšanās ar grāmatu autoriem, popularizējot lasīšanu un literatūru, tostarp latviešu literatūru, kā arī veicināt bērnu un pusaudžu interesi par lasīšanu.

Bibliotēkās iecerētas tikšanās ar grāmatu autoriem Zani Zustu un Diānu Zandi, rakstnieku Dzintaru Tilaku un mūziķi Āri Ziemeli, ar rakstnieci Noru Ikstenu un kultūržurnālisti Liegu Piešiņu, ar rakstniekiem Daci Judinu un Arturu Nīmani, grāmatas autoru Juri Petraškēviču un publicistu un dzejnieku Kārli Vērdiņu.

Projekta kopējās izmaksas ir 1200,00 eiro, kas 100% apmērā ir VKKF finansējums. Ja projekts tiks atbalstīts, tas īstenojams līdz 2021. gada 31. decembrim.

 

Teritorija, nekustamais īpašums, dzīvokļu īre

Pieņēma vairākus lēmumus saistībā ar pašvaldības teritoriju un nekustamo īpašumu: pamatojoties uz īpašnieku iesniegumiem neiebilda būvju nojaukšanai Atbalss ielā 8 un Meža prospektā 36; apstiprināja zemes ierīcības projektus un zemes vienību sadali vairākās adresēs; apstiprināja zemes lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām; noteica sociālā dzīvokļa statusu trīs dzīvokļiem Skolas ielā 44, noslēdza un pagarināja īres līgumus pašvaldības īpašumā esošām dzīvojamām telpām; pieņēma lēmumus par pašvaldībai piederošu dzīvokļu izsoļu organizēšanu.

 

Ar visiem Jūrmalas pilsētas domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Domes pieņemtie dokumenti”.

 

Nākamā kārtējā Jūrmalas pilsētas domes sēde plānota 2021. gada 27. maijā.