Jūrmalas domes 24.septembra sēdē tika skatīti gandrīz 100 jautājumi: apstiprināti grozījumi lēmumos par pašvaldības dalība projektu konkursos ārējā finansējuma piesaistei, noteikts izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku atalgojums, pieņemti lēmumi saistībā ar teritorijas plānojumu, par dzīvojamo telpu īri, dzīvokļu īpašumu izsolēm un citi saistībā ar nekustamo īpašumu.

Optimizēs sociālo pakalpojumu jomu

Deputāti lēma apstiprināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centralizēšanas un institūciju optimizēšanas plānu un reorganizēt Labklājības pārvaldi, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” (JVVSPC ) un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi “Sprīdītis”.

Reorganizācijas procesā līdzšinējie Labklājības pārvaldes, Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra un pašvaldības iestādes “Sprīdītis” sniegtie pakalpojumi, tostarp dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas centra bērniem, dienas aprūpes centra pensijas vecuma personām un invalīdiem, kā arī veselības veicināšanas pakalpojumu sniegšana, tiks nodrošināti vienā pašvaldības iestādē, kuras nosaukums tiks mainīts uz “Sociālo pakalpojumu centrs”.

Sociālo pakalpojumu centrs apvienos visus Jūrmalas pilsētā esošos sociālos pakalpojumus bērniem, kā arī nodrošinās dienas centra pensionāriem un invalīdiem pakalpojumu un veselību veicinošu pakalpojumu sniegšanu.

Optimizāciju paredzēts veikt divos posmos, pirmo posmu pabeidzot līdz šā gada beigām. Savukārt otrajā posmā paredzēts izveidot vienu pašvaldības institūciju, kas sniegtu ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojumus pilngadīgām personām.

 

Atbalsta starptautiskā koru konkursa pārcelšanu

Deputāti atbalstīja 5. starptautiskā Baltijas jūras koru konkursa, kura norise bija paredzēta šā gada septembrī, un “Jasmīnas koris” koncerta pārcelšanu uz nākamo gadu. Konkurss pārcelts uz nākamo gadu saistībā ar noteiktajiem ierobežojumiem publisku pasākumu rīkošanai.

“Jasmīnas koris” pagājušajā gadā saņēma Jūrmalas pilsētas domes īpašo balvu – iespēju koncertēt Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē. Konkursa pasākumi, kā arī “Jasmīnas kora” koncerts būs bez maksas.

Plānots, ka Baltijas jūras koru konkurss notiks 2021. gadā no 24. līdz 26. septembrim, savukārt “Jasmīnas kora” koncerts – nākamā gada maijā.

 

Neiebilda būvju nojaukšanai

Domes sēdē deputāti neiebilda pašvaldībai piederošo būvju Tūristu ielā 18, Konkordijas ielā 66 un Ķemeru kapu kapličas  nojaukšanai, ņemot vērā to slikto tehnisko stāvokli.

Pamatojoties uz īpašnieku iesniegumiem, deputāti atbalstīja arī dzīvojamo ēku Piekrastes ielā 33A un Vikingu ielā 72 nojaukšanu.

 

Jāiekonservē vidi degradējošas ēkas

Veicot ēku Kaņiera ielā 12 vizuālo un tehnisko apskati, pieņemts lēmums ēkas klasificēt kā cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas. Zemes vienība šajā adresē nav norobežota. Tur atrodas būvgruži, sadzīves atkritumi, būvju drupas, nenoslēgtas akas un transformatora ēka. Zemes vienībā var brīvi iekļūt nepiederošas personas, radot veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas.

Īpašniekiem uzdots ēkas iekonservēt līdz šā gada 30. novembrim. Domes sēdē deputāti lēma, ka nekustamajam īpašumam turpmāk tiks piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme trīs procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības.

Savukārt vasarnīcai Edinburgas prospektā  41A un palīgēkai Konkordijas ielā 34 atcelts vidi degradējošu ēku statuss un paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme.

 

Ar Jūrmalas pilsētas domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem pilnā apjomā var iepazīties vietnē sadaļā  “Domes pieņemtie dokumenti”.

 

Plānots, ka nākamā kārtējā Jūrmalas pilsētas domes sēde notiks 29.oktobrī.