Īsumā par domes 19. marta sēdes lēmumiem
Publicēts: piektdiena, 20.marts, 2020
Kategorija: Pašvaldība

Jūrmalas pilsētas domes 19. marta sēdē tika skatīti vairāk kā 50 jautājumi – atbalstīts nolikums par pašvaldības nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā iekasēšanas kārtību, apstiprināts pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” nolikums, atbalstīta pašvaldības dalība projektu konkursos ārējā finansējuma piesaistei, pieņemti lēmumi saistībā ar būvniecību un teritorijas plānojumu, dzīvojamo telpu īri, kustamā un nekustamā īpašuma izsolēm un citi.

Iegādāsies aprīkojumu zivju resursu aizsardzībai

Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija uzlabos darba kapacitāti, iegādājoties trīs planšetdatorus ar triecienizturīgu korpusu, lai varētu tos izmantot neatkarīgi no vides un laika apstākļiem. Planštedatori tiks izmantoti, veicot akvatorijas uzraudzību un nelikumīgu makšķerēšanas un zvejniecības novēršanu, lai varētu uz vietas sastādīt administratīvos lēmumus par administratīvajiem pārkāpumiem, lietisko pierādījumu foto fiksēšanai, saglabāšanai un datu apmaiņai.

Deputāti atbalstīja Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu „Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.

Projekta prognozējamais īstenošanas laiks ir no 20. aprīļa līdz 31. jūlijam. Projekta kopējās indikatīvās attiecināmās izmaksas ir 1844 eiro, kur Zivju fonda finansējums ir 88 % un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 12 %.

 

Izstrādās metodes dabaszinātņu apguvei

Vaivaru pamatskola piedalīsies projektā, kura mērķis ir kopīgu Baltijas jūras izpētes iniciatīvu īstenošana Jūrmalā un projekta partnerskolu valstīs, apmainoties ar citām ekoskolām ar idejām un salīdzinot pieredzi un izmantotās metodes. Projekts tiks īstenots partnerībā ar skolām Igaunijā, Zviedrijā un Lietuvā.

Projektā izstrādās jaunas metodes dabaszinātņu apguvei, izstrādājot dabaszinātņu projektus un veicot pētījumus vidē. Vaivaru pamatskolas skolēni kopā ar skolēniem no partnerskolām izveidos darba lapas izmantošanai citu skolu skolēniem mācībām par Baltijas jūru un tās piekrasti.

Lai ieceri īstenotu, finansējuma piesaistei Vaivaru pamatskola kā vadošais partneris piedalīsies Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības programmas Nordplus Jauniešu izglītības apakšprogrammas atklātā projektu konkursā ar projekta iesniegumu ”Dzīvojam atbildīgi Baltijas jūras piekrastē”.

Prognozējamais projekta īstenošanas laiks ir no 2020. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. augustam. Projekta indikatīvās izmaksas ir 80 tūkstoši eiro, tās 100 % apmērā tiek finansētas no Nordplus programmas līdzekļiem.

 

Pilnveidos skolēnu izpratni par kultūru daudzveidību

Lielupes pamatskola, īstenojot projektu „Starpkultūru saiknes veidošana ar Eiropas brīvprātīgā darba starpniecību ārpusklases nodarbībās un pasākumos”, vēlas papildināt Eiropas brīvprātīgā darba pieredzi, pilnveidot skolēnu izpratni par kultūru daudzveidību un īstenot neformālās izglītības programmas.

Projektā piedalīsies divi brīvprātīgie no Slovākijas, kas iesaistīsies ārpusklases un ārpusskolas aktivitātēs, bagātinot skolēnu, viņu vecāku un sabiedrības izpratni par brīvprātīgo darbu un iepazīstinot ar Slovākijas kultūru un tradīcijām. Brīvprātīgie gatavos prezentācijas par savu valsti un kultūru, kā arī mācīsies latviešu valodas pamatus, iepazīsies ar Latvijas kultūru un tradīcijām, piedalīsies skolas un Jūrmalas pilsētas, kā arī valsts mēroga pasākumos. Iecerēts, ka brīvprātīgie sadarbosies ar 100 skolēniem dažādās vecuma grupās.

Lai ieceri īstenotu, finansējuma piesaistei Lielupes pamatskola piedalīsies Eiropas Savienības Solidaritātes korpusa atklātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Starpkultūru saiknes veidošana ar Eiropas brīvprātīgā darba starpniecību ārpusklases nodarbībās un pasākumos”.

Projekta prognozējamais īstenošanas laiks ir no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. maijam. Projekta kopējās indikatīvās izmaksas ir 14 tūkstoši eiro, tās 100 % apmērā tiek segtas no Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem.

 

Ar Jūrmalas pilsētas domes sēžu lēmumiem pilnā apjomā var iepazīties vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Domes pieņemtie dokumenti”. Nākamā kārtējā Jūrmalas pilsētas domes sēde plānota 2020. gada 23. aprīlī.

 
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE