Par nodevas par iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpašā režīma zonā vienai dienai bez iebraukšanas reižu ierobežojuma samaksas iespēju un dienas caurlaides saņemšanu nodevas maksātājiem, izmantojot tiešsaistes maksājumu pakalpojumu elektronisko norēķinu sistēmu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumu Nr.1 ”Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevas par iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpaša režīma  zonā vienai dienai iekasēšanas kārtību un sadarbības līgumu slēgšanu”:

 

1. Sadarbības līguma priekšmets

Nodrošināt nodevas par iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpašā režīma zonā vienai dienai bez iebraukšanas reižu ierobežojuma samaksas iespēju un dienas caurlaides reģistrēšanu nodevas maksātājiem, izmantojot tiešsaistes maksājumu elektronisko norēķinu sistēmu.

 

2. Sadarbības līguma mērķis

Nodrošināt efektīvāku nodevas par iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpašā režīma zonā vienai dienai bez iebraukšanas reižu ierobežojuma samaksas iespēju un dienas caurlaides reģistrēšanu nodevas maksātājiem, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju piedāvātos pakalpojumus un dodot iespēju nodevas maksātājam izvēlēties sev izdevīgāko šāda pakalpojuma sniedzēju.

 

3. Sadarbības līguma noslēgšanas kārtība

Līgums tiks noslēgts ar visiem pretendentiem, kuri iesniegs dokumentus atbilstoši šīs publikācijas 5. punktā noteiktai kārtībai un kuri atbildīs šīs publikācijas 7. punktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

 

4. Sadarbības līguma termiņš

No sadarbības līguma noslēgšanas dienas līdz 2020. gada 30. septembrim.

 

5. Pretendentu pieteikšanās

5.1. Pretendents, kurš vēlas slēgt sadarbības līgumu par šīs publikācijas 1. punktā minēto līguma priekšmetu, Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, līdz 2020. gada 21.februārim plkst. 15.00, iesniedz šādus dokumentus:

5.1.1. pieteikumu sadarbības līguma noslēgšanai;

5.1.2. pilnvarojumu pārstāvēt juridisko personu, ja juridisko personu pārstāv persona, kuras pārstāvības tiesības neizriet no Uzņēmumu reģistra izziņas. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota iesniegt pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus sadarbības līguma noslēgšanai;

5.1.3. apraksts, kādā veidā tiks nodrošināts pakalpojums;

5.1.4. pretendenta realizēto līdzīgo pakalpojumu saraksts pēdējo divu gadu periodā;

5.1.5. apliecinājums, ka pretendents apņemas nodrošināt sadarbības līguma parauglīgumā noteiktās prasības;

5.1.6. pretendenta pievienotā procentu likme par katras nodevas (2 euro) samaksas gadījumu pretendenta sistēmā par starpniecības pakalpojumu sniegšanu sadarbības līguma ietvaros, ko maksās papildus nodevas maksātājs, un procentu likmes izmaksu pamatojošā tāme;

5.1.7. apliecinājums, ka pretendents ir Latvijas Republikā reģistrēta vai licencēta elektroniskās naudas iestāde vai kredītiestāde, vai reģistrēta vai licencēta maksājumu iestāde.

5.2. Pieteikuma dokumenti jāsagatavo valsts valodā.

5.3. Ja Pieteikumu iesniedz papīra formātā, tad Pieteikuma dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts sanumurēto un cauršūto lapu skaits (ar cipariem un vārdiem), ko ar savu parakstu, tā atšifrējumu, amata nosaukumu, vietu, datumu un pretendenta zīmoga nospiedumu (juridiskām personām) apliecina pretendents vai persona, kurai ir atbilstošas pārstāvības tiesības. Apliecinājuma izvietojumam ir jāsaskaras ar cauršūto lapu uzlīmi.

5.4.  Ja Pieteikumu iesniedz elektroniski, tad Pieteikuma dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un jāsūta  uz e- pastu: pasts@jurmala.lv.

 

6. Pretendentu piedāvājumu atvēršana

Pretendentu piedāvājumu atvēršana notiks 2020. gada 25.februārī, plkst.11.00, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, Mazajā zālē, 1.stāvā .

 

7. Pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji

Jūrmalas pilsētas dome pēc pieteikumu iesniegšanas izvērtē:

7.1. vai pretendents ir iesniedzis visus šīs publikācijas 5.1.punktā norādītos dokumentus;

7.2. pārbaudīs Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē, vai pretendentam nav nodokļu parādu;

7.3. vai pretendenta pakalpojuma realizācijas apraksts atbilst sadarbības līgumā noteiktajām prasībām;

7.4. vai pretendenta pievienotā procentu likme ir pamatota;

7.5. vai pretendentam ir pieredze līdzīgu pakalpojumu nodrošināšanā.

 

8. Sadarbības līguma projekts

Ar sadarbības līguma projektu var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, un Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē –Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmums Nr.1 ”Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevas par iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpaša režīma  zonā vienai dienai iekasēšanas kārtību un sadarbības līgumu slēgšanu”.