Jauni projekti skolās, bērnudārzā un darbā ar jaunatni
Publicēts: otrdiena, 13.augusts, 2019
Kategorija: Pašvaldība

Jūrmalas pilsētas domes sēdē 25. jūlijā pieņemti vairāki lēmumi saistībā ar Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm.

image
Attēla autors: Artis Veigurs

Pumpuru vidusskolu vadīs Ausma Bruņeniece

Pieņemts lēmums Pumpuru vidusskolas direktora amatā ar 2019. gada 15. augustu iecelt Ausmu Bruņenieci.

Ausma Bruņeniece kopš 1991. gada strādā Pumpuru vidusskolā par astronomijas un fizikas skolotāju.

A. Bruņeniece Pumpuru vidusskolā koordinē “Erasmus+”, “Nordplus” un citus starptautiskus projektus, vada skolēnu zinātniskās pētniecības darbus un projektus un skolotāju profesionālo pilnveidi. Viņa ir Valsts izglītības satura centra projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” eksperte, vada projekta pilotskolu pedagogu apmācības un konsultē skolas kompetencēs balstīta mācību satura un pieejas ieviešanā. A. Bruņeniecei ir pieredze Pumpuru vidusskolas direktora vietnieka audzināšanas darbā amatā, strādājusi par profesionālās pilnveides kursu nodarbību pasniedzēju Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē un Valsts izglītības satura centrā.

Pumpuru vidusskolas direktore līdz šim bija Irēna Kausiniece; pamatojoties uz pašas iesniegumu, I. Kausiniece atbrīvota no direktora amata. Viņa turpinās pildīt Jūrmalas pilsētas domes deputātes pienākumus, vadot Jaunatnes un sporta jautājumu komiteju.

 

Palielina pusdienu naudu skolēniem sacensībās

Ņemot vērā to, ka ēdināšanas pakalpojumu cenas ir pieaugušas, 25. jūlija domes sēdē pieņemts lēmums palielināt ēdināšanas maksas atvieglojumus visiem sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu (Jūrmalas Sporta skolā) īstenošanai paredzēto sacensību un nometņu dalībniekiem, ja sacensības un nometnes notiek citā pašvaldībā Latvijas teritorijā. Lai to īstenotu, veikti grozījumi Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs”. Noteikts, ka ēdināšanas maksas atvieglojumi vienas dienas sacensībās vai dienas nometnēs turpmāk nevarēs pārsniegt 4,50 eiro dienā (iepriekš – 3,50 eiro), vairāku dienu sacensībās vai diennakts nometnēs – 11 eiro diennaktī (iepriekš – 7 eiro).

 

Skolotāji izzinās Lielbritānijas pieredzi

Deputāti atbalstīja Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas un Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas dalību projektā, kurā apgūs Lielbritānijas izglītības iestāžu pieredzi un idejas, kas palīdzēs sagatavoties kompetenču pieejas ieviešanai skolā 2020./2021. mācību gadā.

Pieredzes apmaiņa iecerēta starp dažādu priekšmetu skolotājiem, izglītības iestāžu vadības komandām, metodisko komisiju u.c. institūcijām.

Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību izglītības iestādēm ideju un pieredzes apmaiņai mācību procesa organizācijas un vadības kvalitātes pilnveidei.

Pieredzes apmaiņa tiks īstenota projektā “Darīt kopā” (“Building trust through colaboration”), kura vadošais partneris ir Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, kas darbojas sadarbībā ar Britu padomes (“British Council”) pārstāvniecību Latvijā.

Jūrmalas pilsētas domes kā projekta asociētā partnera kopējās izmaksas projektā ir 1841 eiro, un tās tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta. Projekts jāīsteno līdz 2020. gada 30. aprīlim.

 

Solis tuvāk modernai skolai

Pumpuru vidusskola īstenos Eiropas Savienības “Erasmus+” programmas projektu “Solis tuvāk nākotnes skolai” (“Step closer to the future school”). Projekta mērķis ir apgūt inovatīvas mācīšanas metodes un rīkus, modernizēt mācību programmas, uzlabot skolu vadības un skolotāju kompetences, stiprināt Pumpuru vidusskolas sadarbību ar Vācijas partneri, uzlabojot starptautisko projektu sagatavošanas, īstenošanas un uzraudzības kvalitāti.

Iecerēts, ka projekta īstenošanas rezultātā tiks paaugstināta skolas vadības un skolotāju kompetence jaunās mācību pieejas ieviešanā, skolotāji padziļinās zināšanas, kā motivēt mācībām skolēnus ar sociālekonomiskām vai veselības problēmām no nelabvēlīgas vides vai dažādām etniskām grupām, veidojot iekļaujošu un atbalstošu mācību vidi.

Projekts īstenojams līdz 2020. gada 31. decembrim. Tā kopējās izmaksas ir 37 864 eiro, no kurām ES budžeta finansējums ir 100%.

 

Kā mācās bērnudārzos citās valstīs?

Bērnudārzs “Saulīte” piedalīsies Eiropas Savienības izglītības programmas “Erasmus+2” projekta “Dalīsimies ar rotaļām” (“Let’s share our games”) iesniegumu konkursā.

Ja projekts tiks apstiprināts, izglītības iestādes darbinieki apgūs projekta partnervalstu – Lietuvas, Bulgārijas, Rumānijas, Maķedonijas un Grieķijas – pirmsskolās lietotās mūsdienu rotaļnodarbību organizēšanas metodes, metodiskos paņēmienus un didaktiskos materiālus.

Bērnudārzs “Saulīte” popularizēs pirmsskolas izglītības mācību saturu projekta dalībvalstu pārstāvjiem, kā arī dalīsies pieredzē, kā rotaļnodarbības tiek organizētas pirmsskolā Latvijā, kādas metodes un metodiskie paņēmieni tiek lietoti. Projektā uzkrātā pieredze tiks popularizēta citās Jūrmalas pirmsskolās. Prognozējamais projekta īstenošanas laiks ir līdz 2021. gada 1. septembrim. Pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” kopējās izmaksas projektā ir 12 468 eiro, no kurām ES finansējums ir 100%.

 

Stiprinās darbu ar jaunatni

Jūrmalā īstenos Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas projektu “Ilgtspējīga [sa]darbība”. Projekta mērķis ir veicināt jaunatnes politikas attīstību Jūrmalā, veidojot ilgtspējīgu sadarbības sistēmu starp darbā ar jaunatni iesaistītajiem dažādu nozaru speciālistiem dažādās iestādēs.

Projektā iecerēts apzināt Jūrmalas pilsētā darbā ar jaunatni iesaistītās personas un izveidot vienotu komunikācijas stratēģiju, darbā ar jaunatni iesaistīto kontaktpersonu datubāzi un resursu karti, kā arī izveidot mājaslapu, kurā tiks publicēta informācija par Jūrmalas jauniešu iespējām, aktualitātēm u.c.

Darbam ar jauniešiem Jūrmalas pilsētā tiks noteiktas kopīgas prioritātes, kas iekļaujamas Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plānā 2021.–2023. gadam.

Plānots rīkot darbā ar jaunatni iesaistīto personu apmācību un darbā ar jaunatni iesaistīto informācijas tīkla dalībnieku pieredzes apmaiņu. Projekts īstenojams līdz 2020. gada 8. jūlijam. Tā kopējās izmaksas ir 3500 eiro, kas 100% apmērā ir valsts budžeta finansējums. Projektu īstenos Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļa sadarbībā ar Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru.

 

Ar Jūrmalas pilsētas domes sēžu lēmumiem pilnā apjomā var iepazīties vietnē www.jurmala.lv, sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Domes pieņemtie dokumenti”, kā arī Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros.

 

Domes sēdes ir publiskas – tās var apmeklēt ikviens interesents. Nākamā kārtējā Jūrmalas pilsētas domes sēde plānota 29. augustā.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE