Plānojot veloceliņa Babīte–Jūrmala atjaunošanu posmā no Jūrmalas pilsētas robežas līdz Priedaines dzelzceļa pārbrauktuvei, tika uzsākta detālplānojuma izstrāde.

Aicinām iedzīvotājus piedalīties detālplānojuma publiskajā apspriešanā! 

 

Detālplānojuma mērķis ir izvērtēt zemes vienību iespējamo reālo sadali, kas paredz atdalītās zemes vienības apvienot un veidot kā vienu patstāvīgu nekustamo īpašumu – satiksmes infrastruktūras teritoriju, kas nepieciešama veloceļa uzturēšanai, veloceļa pārbūvei un atjaunošanai atbilstoši Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcijai un Latvijas standartam LVS 190-9 (LVS 190-9:2015).

 

Detālplānojuma teritorija atrodas Priedainē, teritorijas kopējā platība ir 46,8 ha un ietver zemesgabalus “Priedaine 2302”, “Priedaine 2001”, “Priedaine 1201”, “Priedaine 2303” un “Lielais prospekts 0041”; detalizēti risinājumi izstrādāti šīs teritorijas daļai 9,9 ha platībā. Jūrmalas pilsētas dome 23. maija domes sēdē ir pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041 Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

 

Detālplānojuma risinājumi

Detālplānojuma risinājumi izstrādāti atbilstoši spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam, Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijai 2010.–2030. gadam, Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcijai, pamatojoties uz velobraucēju, kājāmgājēju un autotransporta plūsmu mērījumiem, kā arī ņemot vērā institūciju nosacījumus un ekspertu viedokļus.

 

Detālplānojuma risinājumi piedāvā divus veloceļa attīstības scenārijus:

 1. veloceļa uzlabojumi īstermiņā;
 2. maģistrālā veloceļa izbūve.

Detālplānojuma īstenošanas procesā abu scenāriju risinājumus var savstarpēji kombinēt, izvēloties katram veloceļa posmam piemērotāko uzlabošanas veidu.

 

Velosipēdu ceļa uzlabojumi īstermiņā paredz risinājumus, kā salīdzinoši ātri un bez lieliem finanšu ieguldījumiem uzlabot esošo situāciju.

 • Lielā prospekta posma no dzelzceļa stacijas “Priedaine” līdz Spilves ielai (dzelzceļa pārbrauktuves virzienā) pārveidošana par vienvirziena ielu autotransportam, daļu brauktuves atvēlot veloceļam.
 • Brīdinājuma zīmju izvietošana, horizontālā marķējuma atjaunošana, lokāli asfalta seguma atjaunošanas darbi, autostāvvietas zonas pārorganizācija, kā arī kritisko veloceļa posmu atjaunošana drošības apsvērumu dēļ.
 • Velosipēdu ceļa labiekārtojums – atpūtas vietu iekārtošana. Starp atpūtas vietām paredzēts izvietot speciāli velosipēdistiem piemērotas atkritumu tvertnes.
 • Mobilitātes punkta izveide pie Priedaines dzelzceļa stacijas.

 

Maģistrālā velosipēdu ceļa izbūves scenārijs paredz perspektīvā maģistrālā velosipēdu ceļa izbūvi visā izpētes posma garumā. Tam ir jāatbilst LVS 190-9:2015 prasībām, un iespējami jāņem vērā pasaules labās prakses piemēri.

 • Velosipēdu ceļu visā izpētes posma garumā tiek piedāvāts veidot divvirzienu, 4 metru platumā.
 • Velosipēdu ceļu posmā no Spilves ielas līdz Priedaines dzelzceļa stacijai tiek piedāvāts izbūvēt Lielā prospekta labajā pusē aiz apgaismojuma balstu līnijas.
 • Vietās, kur velosipēdu ceļu šķērso gājēji, ir jāierīko gājēju pārejas – divas pārejas posmā pie Priedaines dzelzceļa stacijas.
 • Izpētes posmā no Priedaines dzelzceļa stacijas līdz Spilves un Mangaļu ielas krustojumam (privātmāju apbūves rajona sākums) paralēli veloceļam paredzēts izbūvēt jaunu ietvi gājējiem.
 • Visā izbūves posmā ieteicams asfaltbetona segums. Seguma konstrukciju risinājumi jāizvēlas atbilstoši inženierģeoloģiskajiem apstākļiem.

 

Kur saņemt papildu informāciju?

Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto detālplānojuma redakciju izdrukas formā var iepazīties Jūrmalas “Zemes nama” ēkas 1.stāva vestibilā Edinburgas prospektā 75, elektroniskā formā – valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, pašvaldības tīmekļvietnē jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu, kā arī detālplānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” tīmekļvietnē www.grupa93.lv. Apmeklētājus pieņem katru pirmdienu no plkst.14.00 līdz 18.00 projekta vadītāja R.Ansule 54.kabinetā.

 

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš ir līdz 15.jūlijam. Publiskās apspriešanas laikā aicinām izteikt savu viedokli par detālplānojuma risinājumiem. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 15.jūlijam var iesniegt:

 • Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75 pirmdienās no plkst 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.30 līdz 16.00;
 • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv;
 • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi pasts@jurmala.lv.

 

Priekšlikumus var sagatavot brīvā formā, norādot iesniedzēja vārdu un uzvārdu. Vēršam uzmanību, ka anonīmi priekšlikumi netiks vērtēti.