Procedūra
Lokālplānojuma izstrādes uzsākšana
Statuss
Noslēdzies

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2022.gada 5.maijā ir pieņemts Jūrmalas domes lēmums Nr.192 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Vikingu ielā 3, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā”.

Ar lēmumu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Rita Ansule.

Lokālplānojuma mērķis ir veikt izmaiņas Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, lai grozītu un detalizētu Teritorijas plānojuma nosacījumus zemesgabalā Vikingu ielā 3, Jūrmalā, kā arī izstrādāt zemesgabala sadales priekšlikumu un detalizētus apbūves nosacījumus būvju kompleksa būvniecības iecerei zemesgabalā Vikingu ielā 3, Jūrmalā, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24. panta otro daļu.

Zemesgabals Vikingu ielā 3, Jūrmalā atrodas Publiskās apbūves teritorijā (P47), Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības aizsargjoslā un sanitārajā aizsargjoslā ap kapsētu.

Lokālplānojuma teritorija atrodas Lielupē, kvartālā starp Vikingu ielu, Oskara Kalpaka prospektu, Vendu ielu un Rankas ielu.

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par lokālplānojumu var vērsties pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas, izmantojot attālinātas konsultācijas iespējas pa tālruni +371 29425622 un elektronisko pastu rita.ansule@jurmala.lv vai pasts@jurmala.lv.

Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās no plkst.14.00 līdz 18.00, Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 29425622 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi rita.ansule@jurmala.lv.