Procedūra
Lokālplānojuma izstrādes uzsākšana
Statuss
Aktuāls

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3. punktu paziņo, ka 2022. gada 24. novembrī ir pieņemts Jūrmalas domes lēmums Nr. 545 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dubultu prospektā 101,  Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā”.

Ar lēmumu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv   un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv  . 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Rita Ansule.

Lokālplānojuma mērķis ir veikt izmaiņas Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Teritorijas plānojums), lai grozītu un detalizētu Teritorijas plānojuma nosacījumus zemesgabalā Dubultu prospektā 101, Jūrmalā, izstrādājot detalizētus apbūves nosacījumus būvniecības iecerei, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24. panta otro daļu.

Zemesgabals Dubultu prospektā 101, Jūrmalā atrodas Publiskās apbūves teritorijā (P47), Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Lokālplānojuma teritorija - zemesgabals atrodas Pumpuros, kvartālā starp Dubultu prospektu, Gaujas ielu un Salacas ielu.

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par lokālplānojumu var vērsties pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas, izmantojot attālinātas konsultācijas iespējas pa tālruni +371 29425622 un elektronisko pastu rita.ansule@jurmala.lv vai pasts@jurmala.lv.

Klātienē iepriekš piesakoties pa tālruni +371 29425622 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi rita.ansule@jurmala.lv  - apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās no plkst.14.00 līdz 18.00, Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā.