Procedūra
Detālplānojuma izstrādes uzsākšana
Statuss
Noslēdzies

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105. punktu paziņo, ka 2022. gada 28. jūlijā ir pieņemts Jūrmalas domes lēmums Nr. 361 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Turaidas ielā 2, Jūrmalā”.

Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Dzintaros, kvartālā starp Turaidas ielu, Jūras ielu, Kaudzīšu ielu un kāpu teritoriju.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Publiskās apbūves teritorijā (P40), Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā un zemesgabala ziemeļu daļa atrodas krasta kāpu aizsargjoslas daļā bez apbūves.

Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt tūrisma un atpūtas iestāžu apbūves – apbūves, ko veido kūrorta objekti, viesu izmitināšanas objekti, izvietošanu un būvniecību zemesgabalā Turaidas ielā 2, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 1804 (turpmāk – Zemesgabals), nosakot apbūves rādītājus plānotajai apbūvei, kā arī noteikt atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus atbilstoši spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem Publiskās apbūves teritorijā (P40), papildus izvērtējot sabiedriskās tualetes novietnes maiņu.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties pie detālplānojuma izstrādes vadītājas, izmantojot attālinātas konsultācijas iespējas pa tālruni +371 29425622 un elektronisko pastu rita.ansule@jurmala.lv vai pasts@jurmala.lv.

Klātienē, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 29425622 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi rita.ansule@jurmala.lv  - apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās no plkst.14.00 līdz 18.00, Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā.