Procedūra
Detālplānojuma izstrādes uzsākšana
Statuss
Noslēdzies

Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka 2021.gada 26.augustā ir pieņemts lēmums Nr.380 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 29, Jūrmalā”.

Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Mellužos, kvartālā starp Kāpu ielu, Gundegas ielu, Magoņu ielu, un kāpu teritoriju.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS22), Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, daļēji – Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas daļā bez apbūves.

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

Detālplānojuma  mērķis ir izstrādāt teritorijas iekšējo plānojumu, piekļuves risinājumus, labiekārtojuma izvietojumu un izvērtēt jaunas apbūves iespējas, atbilstoši spēkā esošajam Teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS22), kā arī izvērtēt un noteikt pasākumus Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā esošo dabas vērtību aizsardzībai..

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties pie detālplānojuma izstrādes vadītājas, izmantojot attālinātas konsultācijas iespējas pa tālruni 29425622 un elektronisko pastu rita.ansule@jurmala.lv vai pasts@jurmala.lv.

Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās no plkst.14.00 līdz 18.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 29425622 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi rita.ansule@jurmala.lv.