Procedūra
Detālplānojuma izstrādes uzsākšana
Statuss
Noslēdzies

Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka 2021.gada 27.maijā ir pieņemts lēmums Nr.240 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 33, Jūrmalā”.

Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Majoros, kvartālā starp Jūras ielu, Tirgoņu ielu, Pilsoņu ielu un kāpu teritoriju.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC19), Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā. Zemesgabala ziemeļu daļa atrodas krasta kāpu aizsargjoslas daļā bez apbūves. Ēka ar kadastra apzīmējumu 13000091504001 ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis (aizsardzības kārtas Nr.5506).

Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt zemesgabala sadalīšanas iespējas, esošās apbūves pārbūves iespējas un jaunas savrupmāju apbūves izvietojuma iespējas.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir fiziskas personas.

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties pie detālplānojuma izstrādes vadītājas, izmantojot attālinātas konsultācijas iespējas pa tālruni 29425622 un elektronisko pastu rita.ansule@jurmala.lv vai pasts@jurmala.lv.

Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās no plkst.14.00 līdz 18.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 29425622 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi rita.ansule@jurmala.lv.