Procedūra
Detālplānojuma izstrādes uzsākšana
Statuss
Noslēdzies

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105. punktu paziņo, ka 2022. gada 15. septembrī ir pieņemts Jūrmalas domes lēmums Nr. 421 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Kapteiņa Zolta ielā 132, Jūrmalā”.

Zemes vienība atrodas Jūrmalā, Kauguros, kvartālā starp Kapteiņa Zolta ielu, pludmali, ielu Kaugurciems 0202, Kaugurciema ielu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC11), Vietējas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, ķīmiskā aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietu.

Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt tūrisma un atpūtas iestāžu apbūves – apbūves, ko veido kūrorta objekti, viesu izmitināšanas objekti, izvietošanu un būvniecību zemes vienībā Kapteiņa Zolta ielā 132, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 019 1805, nosakot apbūves rādītājus plānotajai apbūvei, kā arī noteikt atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus atbilstoši spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem Jauktas centra apbūves teritorijā (JC11).

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties pie detālplānojuma izstrādes vadītājas, izmantojot attālinātas konsultācijas iespējas pa tālruņiem 20271667, 67751590 un elektronisko pastu solvita.beitane@jurmala.lv vai pasts@jurmala.lv.

Klātienē, iepriekš piesakoties pa tālruņiem 20271667, 67751590 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi solvita.beitane@jurmala.lv  - apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās no plkst.14.00 līdz 18.00, Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā.