Procedūra
Detālplānojuma apstiprināšana
Statuss
Noslēdzies

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 124. punktu Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka 2022. gada 25.oktobrī ir pieņemts domes lēmums Nr. 496 „Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam 20.līnijā 1, Jūrmalā, apstiprināšanu”.

Vispārīgais administratīvais akts, ar kuru apstiprināti detālplānojuma grozījumi, tiks publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ar detālplānojuma grozījumu paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25227 un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv   un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.