Procedūra
Publiskā apspriešana
Datums
No 2023. gada 19. oktobra līdz 2023. gada 17. novembrim.
Statuss
Aktuāls

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek uzsākta lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana.

! Vēršam uzmanību, ka publiskās apspriešanas termiņš ir pagarināts. Publiskā apspriešana norisināsies no 2023. gada 19. oktobra līdz 2023. gada 17. novembrim.

Lokālplānojuma mērķis ir izvērtēt apbūves parametru izmaiņas (palielināšanu) zemes vienībai Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, un izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kā arī izstrādāt detalizētus apbūves nosacījumus viesnīcas būvniecības iecerei.

Lokālplānojuma ierosinātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “M.J.Finance”.

Lokālplānojuma izstrādātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “8. darbnīca”, adrese Lauku ielā 35-69, Jūrmalā, LV-2016, tālrunis 26439223.

Jūrmalas dome 2023. gada 28. septembrī pieņēma lēmumu Nr. 424 “Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, pilnveidošanu” un ar lēmumu Nr. 425 “Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts lokālplānojuma redakciju nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskā apspriešana norisināsies no 2023. gada 19. oktobra līdz 2023. gada 17. novembrim.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma pilnveidoto redakciju izdrukas formā varēs iepazīties Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, 1. stāva vestibilā, informācija par publisko apspriešanu un lokālplānojuma risinājumiem būs apskatāma pie lokālplānojuma teritorijas.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties elektroniskā formā - valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldē Edinburgas prospektā 75, ievietojot pastkastītē pie ēkas galvenās ieejas. Tos var nosūtīt arī ar pasta starpniecību Jūrmalas valstspilsētas administrācijai, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 un Pilsētplānošanas pārvaldei Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, LV-2010. Elektroniski parakstītus iesniegumus var nosūtīt uz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv .

Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Pieņemšana klātienē pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas Ilzes Karjuses apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās no plkst.14.00 līdz 18.00, Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā.

Atbilstoši Covid-19 infekcijas pārvaldības likuma 21. panta trešās daļas 4. punkta prasībām, tiks organizēta publiskās apspriešanas tiešsaistes sanāksme, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku.

Publiskās apspriešanas tiešsaistes sanāksme notiks 2023. gada 7. novembrī plkst. 17.00.

Publiskās apspriešanas sanāksme klātienē notiks 2023. gada 8. novembrī plkst.18:00, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, Domes sēžu zālē.

Dalībai publiskās apspriešanas sanāksmēs vai konsultācijām klātienē lūdzam iepriekš pieteikties, rakstot uz elektroniskā pasta adresi ilze.karjuse@jurmala.lv vai pa tālruni 67754071 vai 25638713. Dalību tiešsaistes sanāksmē lūdzam pieteikt līdz 2023. gada 7. novembra plkst. 13.00.

Aicinām sekot līdzi informācijai par lokālplānojuma izstrādi un līdzdalības pasākumiem valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.