Procedūra
Publiskā apspriešana
Statuss
Noslēdzies

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.573 „Par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts detālplānojuma projektu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Sākotnēji publiskā apspriešana tika izsludināta no 2020.gada 19.novembra līdz 2020.gada 18.decembrim, ar publiskās apspriešanas sanāksmi 2020.gada 8.decembrī plkst.17.00 Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Ārkārtējās situācijas laikā, atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.1.punktam, visā valsts teritorijā tika aizliegti publiski pasākumi klātienē, tādēļ sanāksme paziņojumā norādītajā datumā nenotika un projekta publiskā apspriešana netika pabeigta.

Publiskā apspriešana turpināsies no 2021.gada 10.septembra līdz 2021.gada 8.oktobrim.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma materiāliem varēs iepazīties:

  • elektroniskā formā - valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.
  • klātienē  - apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās no plkst.14.00 līdz 18.00, Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, pie detālplānojuma projekta  vadītājas, iepriekš piesakoties pa tālruni 29426622 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi rita.ansule@jurmala.lv. Apmeklējot pašvaldības telpas, obligāti jāievēro visi epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Informācija par publisko apspriešanu un detālplānojuma risinājumiem būs apskatāma pie detālplānojuma teritorijas Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, un Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, 1.stāva vestibilā.

Atbilstoši Covid-19 infekcijas pārvaldības likuma 21.panta trešās daļas 4.punkta prasībām, tiks organizēta publiskās apspriešanas tiešsaistes sanāksme, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku.

Publiskās apspriešanas tiešsaistes sanāksme notiks 2021.gada 21.septembrī plkst.17.00. Dalību lūdzam pieteikt iepriekš, zvanot uz tālruņa numuru 29425622 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi rita.ansule@jurmala.lv līdz 2021.gada 21.septembrim plkst.13.00.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par detālplānojumu lūdzam iesniegt:

  • Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, ievietojot pastkastītē pie ēkas galvenās ieejas;
  • nosūtīt ar pasta starpniecību Jūrmalas pilsētas domei, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 vai Pilsētplānošanas nodaļai Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, LV-2010;
  • elektroniski parakstītus iesniegumus - nosūtīt uz Jūrmalas pilsētas domes elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv .

Iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai par detālplānojuma turpmāko izstrādes procesu un publisko apspriešanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.