Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Uzņemšana (vietu piešķiršana): - pirmsskolas izglītības iestādē (grupā); - pamatizglītības iestādē; - vispārējās vidējās izglītības iestādē; - speciālās izglītības iestādē; - pašvaldības dibinātajā interešu un profesionālās ievirzes sporta, mūzikas vai mākslas izglītības iestādē.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Izglītības iestādēs izglītojamo pieteikšana sākas katra gada 1. martā. Informācija par termiņu, līdz kuram notiek izglītojamo pieteikšana 1. klasē tiek publicēta pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv.
  Izglītības iestādes vadītājs izglītības iestādē klātienē pieņem izglītojamā vecāka vai likumiskā pārstāvja aizpildītu un parakstītu iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu izglītības iestādes 1.klasē. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski uz izglītības iestādes oficiālo e-pasta adresi vai e-adresi, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
  Ja vecāki ir pieteikuši izglītojamo izglītības ietādē norādītajā termiņā, līdz kuram notiek izglītojamo pieteikšana, tas tiks uzņemts 1. klasē, ievērojot šādu prioritāru kārtību:
  bērns, kura dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kura brālis vai māsa mācās izvēlētajā izglītības iestādē pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā;
  bērns, kura dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un viens no vecākiem strādā izvēlētajā izglītības iestādē;
  bērns, kura dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
  bērns, kura dzīvesvieta nav deklarēta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
  Nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums (saņemams izglītības iestādē);
  jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
  jāuzrāda izglītojamā dzimšanas apliecība vai personu apliecinošs dokuments;
  nepieciešamības gadījumā jāuzrāda bāriņtiesas lēmums par izglītojamā ārpusģimenes aprūpi un/ vai pilnvara.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Vecākus izglītības iestāde rakstiski informēs par to vai izglītojamais tiek vai netiek uzņemts attiecīgās izglītības iestādes 1. klasē, ja izglītojamais netiek uzņemts attiecīgās izglītības iestādes 1. klasē, direktors par to informē Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldi, kas desmit darba dienu laikā rakstiski informēs vecākus par brīvajām vietām citās pašvaldības izglītības iestādēs, kurās ir iespējams pieteikties uzņemšanai 1. klasē.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu