Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Personām, kurām izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds, ir iespējams vienoties par parāda samaksas grafiku, sadalot maksājumus.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Personām, kurām izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds, ir iespējams vienoties par parāda samaksas grafiku, sadalot maksājumus:

  līdz 1 gadam, ja motivēts iesniegums iesniegts ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa (31. marts, 15. maijs, 15. augusts un 15. novembris) iestāšanās. Nodokļa pamatparāda summai tiek aprēķināta nokavējuma nauda samazinātā apmērā - 0,0125 % par katru nokavēto dienu.
  līdz 3 gadiem, ja ir uzsākts nodokļa parāda piedziņas process (personai nosūtīts brīdinājums vai pieņemts lēmums par nokavēto maksājumu piedziņu) un iesniegums iesniegts ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc lēmuma par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu paziņošanas. Nodokļa pamatparāda summai tiek aprēķināta nokavējuma nauda samazinātā apmērā - 0,025 % par katru nokavēto dienu
  Ja nokavētie nodokļa maksājumi izveidojušies nepārvaramas varas [1] rezultātā:

  fiziskai personai ir iespējams nokavēto nodokļu maksājumu samaksu sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz 1 gadam. Nokavējuma nauda netiek aprēķināta.

  juridiskai personai ir iespējams nokavēto nodokļu maksājumu samaksu sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz 1 gadam saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 4.punktu

  [1]* neparedzama un ārkārtēja situācija vai notikums, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt, un kas saistību izpildi padara ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu.
  Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:
  elektroniski: elektroniski parakstītu iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem nosūta pa e-pastu pasts@jurmala.lv
  klātienē: pašrocīgi parakstītu iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem iesniedz Apmeklētāju apkalpošanas centrā,
  pa pastu: pašrocīgi parakstītu iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem nosūta uz pasta adresi Jomas iela 1/5, Jūrmala.
  Iesniegumam pievienojamie dokumenti:
  Dokuments, kas apliecina lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu izpildes izdevumu samaksu (ja lēmums jau ir pieņemts un nodots izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam)
  Dokuments, kas pamato saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļos (ja piemērojams)
  Juridiskā persona iesniegumam papildus pievieno:
  operatīvo bilanci uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo dienu;
  debitoru un kreditoru sarakstu uz iesnieguma iesniegšanas dienu;
  plānoto ienākumu un izdevumu aprēķinu par periodu, kurā tiks veikta nodokļa parāda nomaksa

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Ja Jūrmalas pilsētas dome pieņem lēmumu par nokavēto nodokļa maksājumu sadalīšanu termiņos un atlikšanu, personai:
  saskaņā ar grafiku jāveic parāda maksājumi, papildus sedzot arī nokavējuma naudas pieaugumu (ja nokavējuma nauda tiek piemērota);
  likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos jāmaksā kārtējie nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi.
  Ja persona neievēro lēmumā noteikto samaksas grafiku vai neveic kārtējos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, Dome lēmumu atceļ un atjauno piedziņas darbības.
  Ja Dome pieņem lēmumu atteikt sadalīt termiņos nokavētos nodokļa maksājumus, personai ir tiesības to pārsūdzēt. Šajā gadījumā, ja persona neveic parāda nomaksu, Dome turpina veikt piedziņas darbības.

Uzziņas par pakalpojumu