Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Apraksts

Maksāšanas paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana maksātājam vai viņa pilnvarniekam par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam.

Termiņš

 • Pašvaldības par NĪN apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai līdz tā paša gada 15. februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu.
 • Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs vai viņa pilnvarota persona (ja par tādu paziņots pašvaldībai) līdz kārtējā taksācijas gada 15. februārim nav saņēmusi maksāšanas paziņojumu, tās pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību, kura iekasē nodokli.
 • Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, kā arī  minētajā termiņā nav informējis nodokļu administrāciju par to, ka nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22. martā.
 • Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem – juridiskām personām saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 1. prim daļu ir pienākums mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākajai saziņai ar nodokļu administrāciju paziņot savu elektroniskā pasta adresi.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

 • pa pastu – nosūtot  pašrocīgi parakstītu iesniegumu ar dokumentiem (īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās dokumentu vai nomas līgumu, pilnvaru u.c.)
 • pašrocīgi parakstītu iesniegumu iesniedz Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Pilnvarotajai personai iesniegumam jāpievieno pilnvaras kopija  un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un pilnvaras oriģināls.
 • ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu nosūta uz e-pasta adresi: pasts@jurmala.lv vai uz oficiālās elektroniskās adreses kontu.  Pilnvarotajai personai iesniegumam jāpievieno pilnvaras kopija.
 • iesniedz iesniegumu www.epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu “Ziņojums pašvaldībai”, izvēloties Jūrmalas domi kā adresātu.  Pilnvarotajai personai iesniegumam jāpievieno pilnvaras kopija.

Pakalpojuma saņemšana

Maksāšanas paziņojums tiek nosūtīts iesniegumā norādītajā kārtībā.

 • Klātienē – uzrādot personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotajai personai  - pilnvaru,  saņem maksāšanas paziņojuma datora izdruku.
 • Izdoto maksāšanas paziņojumu var apskatīt Portālā www.epakalpojumi.lv (sadaļā “Nekustamais īpašums”, “Mans nekustamā īpašuma nodoklis”, “Dokumenti”), veicot autorizāciju ar:
  • piedāvātās internetbankas;
  • eID karti, ko izsniegusi Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde / LVRTC e-parakstu.

Lai piekļūtu juridiskās personas profilam, portālā ir nepieciešams autorizēties fiziskai personai, kurai ir paraksta tiesības konkrētajā uzņēmumā un pieslēgt Juridiskās personas profilu.

Atgādinājumi 

Portālā www.epakalpojumi.lv (sadaļā “Nekustamais īpašums” - ”Mans nekustamā īpašuma nodoklis”  pakalpojums “E-pasta un SMS pieteikums”) var pieteikties uz atgādinājumu saņemšanu par NĪN.

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu:

 • (1) Pašvaldības amatpersonai, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem veic nodokļa administrācijas funkcijas, ir pienākums pēc nodokļa maksātāja rakstveida pieprasījuma pārskatīt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā norādītās nekustamā īpašuma nodokļa summas pareizību. Ja nodokļa maksātāja rakstveida pieprasījums vai cita veida lūgums, kas saistīts ar aprēķināto vai aprēķināmo nekustamā īpašuma nodokli vai nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu ir iesniegts, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv, šim pieprasījumam ir juridisks spēks arī tad, ja tas nesatur rekvizītu "paraksts".
 • (2) Ja, pārskatot nodokļa (arī nokavējuma naudas) aprēķinu, tajā konstatēta kļūda, pašvaldības amatpersona izsniedz nodokļa maksātājam precizētu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu. Nodokļa maksātāja pieprasījuma noraidīšanas gadījumā sniedzams motivēts rakstveida atteikums.
 • (3) Ja nodokļa maksātājs nepiekrīt maksājamā nodokļa summas pārskatīšanas rezultātam, viņš to var apstrīdēt pašvaldības domes priekšsēdētājam.

Papildinformācija

 • Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese ir digitālā pastkastīte Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, un tā nodrošina iespēju valsts iestādēm veidot saraksti ar iedzīvotājiem. E-adrese ir pieejama brīvprātīgi ikvienai fiziskai personai, kas sasniegusi 14 gadu vecumu, sākot ar 02.01.2019., identificējoties portālā www.latvija.lv
 • Aktivizējot e-adreses kontu, iedzīvotājs paziņo, ka saziņu ar valsts iestādēm, tajā skaitā arī ar pašvaldību, turpmāk vēlas organizēt tikai elektroniskā veidā (e-adresē), līdz ar to pašvaldībai ir pienākums visu korespondenci nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem sūtīt uz e-adresi (Oficiālās elektroniskās adreses likuma 12.panta 1.daļa).
 • Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.pantu, dokuments, kas nosūtīts uz oficiālo elektronisko adresi, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
 • Portālā www.latvija.lv e-adreses konta uzstādījumos ir iespēja norādīt savu privāto e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt paziņojumu par e-adresē saņemtu jaunu ziņojumu (Oficiālās elektroniskās adreses likuma 13.pants).
 • Iedzīvotājiem e-adreses lietošana ir brīvprātīga, tāpēc, ja ir izveidota e-adrese, to var arī deaktivizēt vai atteikties no e-adreses lietošanas (Oficiālās elektroniskās adreses likuma 11.pants).
 • Saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses likuma 12.panta 4.daļu, visa korespondence pēc oficiālās elektroniskās adreses konta deaktivizēšanas fiziskai personai paziņojama atbilstoši Paziņošanas likumam. Ja fiziskā persona pēc oficiālās elektroniskās adreses konta deaktivizēšanas saziņai ar iestādi un dokumentu saņemšanai vēlas izmantot elektroniskos sakarus, tā Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā to atkārtoti norāda iestādei.

Nodokļa maksātājiem, kas deaktivizējuši savu e-adresi jāinformē pašvaldība par e-pasta adresi, uz kuru turpmāk vēlas saņemt korespondenci.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Nodokļu nodaļa

edite.silova [at] jurmala.lv
Jomas iela 1/5