Cena
4,50 euro dienā
Izpildes termiņš darba dienās
10 darba dienas
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Sociālo pakalpojumu nodaļa

Talsu šosejā 31, 25. korpuss

Pieņemšanas laiki

 • Pirmdiena 10.00-13.00, 14.00–18.00
 • Otrdiena 10.00–13.00, 14.00–16.00
 • Trešdiena 10.00–13.00, 14.00–16.00
 • Ceturtdiena 10.00–13.00, 14.00–16.00
 • Piektdiena 10.00–13.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Apraksts

Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām ir terminēts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām, kurām vecuma, funkcionālu traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu, saņemt atbalstu personas problēmu risināšanā un veselības stāvokļa vai funkcionālo traucējumu dēļ ir objektīvas grūtības saņemt ambulatorus veselības aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā

Pakalpojums ietver:

 1. personas izmitināšanu 24 stundas diennaktī;
 2. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu personai pēc individuāla sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas plāna;
 3. ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpildi, izmantojot valsts noteiktās garantijas veselības aprūpē;
 4. diennakts uzraudzību un individuālu atbalstu atbilstoši nepieciešamībai;
 5. sociālā darba speciālistu sniegtus pakalpojumus un konsultācijas atbilstoši personas vajadzībām un problēmu risināšanas nepieciešamībai;
 6. palīdzību pašaprūpē vai ķermeņa aprūpē atbilstoši nepieciešamībai;
 7. kognitīvo spēju uzturēšanu vai attīstīšanu;
 8. prasmju un kustību attīstību veicinošas nodarbības;
 9. darba prasmju saglabāšanu, atjaunošanu vai apgūšanu personām darbaspējas vecumā.
 • Pakalpojumu finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātu vienas dienas izmaksu tāmi un personas līdzmaksājuma 4,50 euro dienā par katru pakalpojuma sniedzēja institūcijā pavadīto dienu.
 • Personas, kuras saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilst trūcīgas personas statusam, kā arī personas bez noteiktas dzīves vietas, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Jūrmalas pilsētā, un tās ir sasniedzamas Jūrmalas administratīvajā teritorijā, un kurām saskaņā ar Pārvaldes veiktu personas ienākumu izvērtējumu, pamatojoties uz iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju, nav ienākumu (neskaitot pašvaldības pabalstus), ir atbrīvojamas no līdzmaksājuma. Šajā punktā minēto personu līdzmaksājumu 4,50 euro dienā sedz no Pārvaldei apstiprinātā budžeta finanšu iespēju robežās.

Pakalpojumu sniedz PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka"

Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā VIII nodaļa (2020. gada 18. jūnija saistošie noteikumi Nr. 16)

 1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi).
 2. personas sociālo problēmu apraksts ar pamatojumu pakalpojuma saņemšanas nepieciešamībai;
 3. ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izziņa, norādot veicamo ārstēšanas plānu;
 4. psihiatra atzinums par personas psihisko veselību un speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
 5. citi dokumenti pēc Pārvaldes pieprasījuma, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Anita Jonāne

anita.jonane [at] jurmala.lv