Datums 29. jūlijs, 2021
Laiks10.00
Vieta Domē Jomas ielā 1/5

10.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

10.05

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā  Nr.28 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

 

 

 1.  

Par atļauju amatu savienošanai

 

10.10

 1.  

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisiju

I.Kalvāne

10.15

 1.  

Par “Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2022. gadam” uzraudzības ziņojuma par 2020. gadu apstiprināšanu

I.Šponberga

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.455 “Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2020.gadam apstiprināšanu”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu”

 

 

 1.  

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Ietekmes uz vidi mazināšana Rīgas jūras līča piekrastes kāpu zonā, Dubultos – Pumpuros, izveidojot labsajūtas dabas taku” īstenošanu

 

10.20

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”  projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu” ar pielikumu.

B.Birzniece

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.331 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanu” un lēmuma pielikumā

 

 

 1.  

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanu

 

10.25

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšanu

J.Milberga

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes  2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam apstiprināšanu”

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas energopārvaldības sistēmas atbilstoši  LVS EN ISO 50001:2018 standartam ieviešanu

 

 

 1.  

Grozījumi “Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.108 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2023.-2029.gadam izstrādes uzsākšanu”

 

 

 1.  

Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta aktivitātes “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” projekta Nr.KPFI-7/41 “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” noslēgumu

 

10.30

 1.  

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023.gadam atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” projekta “10 soļi svaiga gaisa” īstenošanu

E.Majore

10.35

 1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā”  atklātā  projektu konkursā

M.Meiere

10.40

 1.  

Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Sadarbība ar Ziemeļvalstu kultūras galvaspilsētām (kandidātpilsētām un nominantēm) – pieredzes apzināšana iedzīvotāju iesaistē un reģionālajā sadarbībā” īstenošanu

I.Ķelpe

10.45

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

V.Madjare

10.50

 1.  

Par “Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam” 2020.gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu”

L.Sutta

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”

 

10.55

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 “Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums”

A.Tukāne

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr. 332 “Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”

 

11.00

 1.  

Jūrmalas pašvaldības policijas nolikums

K.Pole-Āboliņa

11.05

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016. gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.38 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

I.Vasmanis

 

 1.  

Par “Jūrmalas pilsētas Izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2022.gadam” 2020.gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

V.Ļaudams

11.10

 1.  

Par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar SIA “deBusul Music” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

K.Zelicka

 

 1.  

Par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “L TIPS AGENCY” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

 

11.15

 1.  

Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas valstspilsētā

A.Sapronovs

11.20

 1.  

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca”

E.Venters

 

 1.  

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Kauguru veselības centrs”

 

 

 1.  

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka”

 

11.25

 1.  

Par būvju nojaukšanu Bulduru prospektā 65, Jūrmalā

V.Zvejniece

 

 1.  

Par būves nojaukšanu 20.līnijā 4, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Alberta Kronenberga ielā 11, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būvju nojaukšanu Gāršas ielā 10, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Meža prospektā 101, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Tirgoņu ielā 11, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Talsu šosejā 64, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Tukuma ielā 26, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Ventas ielā 1, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bērzu ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Caunu ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 61, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Turaidas ielā 17, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par lokālplānojuma teritorijai starp 13.līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, un darba uzdevuma apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam  Kaugurciema ielā 67, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 6.decembra lēmuma Nr.1090 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 94 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu un saistošo noteikumu izdošanu

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 6.decembra saistošo noteikumu Nr.74 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 94 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.593 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 74 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu un saistošo noteikumu izdošanu

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija saistošo noteikumu Nr.52 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 74 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmuma Nr.439 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 67, apstiprināšanu” atcelšanu un saistošo noteikumu izdošanu  

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.39 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 67, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Bolderājas ielā 18, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

11.35

 1.  

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Nometņu ielā 2A-101, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-106, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-111, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 15-32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Jurģu ielā 6-71, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 37-4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-112, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 99A-29, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Oškalna ielā 5-1, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

 

11.40

 1.  

Par zemesgabala Pils iela 2306, Jūrmalā, daļas nomu

S.Brauere

 

 1.  

Par zemesgabala Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, daļas faktisko lietošanu

 

 

 1.  

Par 2016.gada 29.jūlija Ūdenstilpes nomas līguma Nr.1.2-16.3/988 termiņa pagarināšanu

 

 

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1001 ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Abavas ielā 11, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Alejas ielā 17, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Alejas ielā 19, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bišu ielā 18, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kanālu ielā 20, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 90, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viktorijas ielā 10, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par platības un zemes robežu plāna apstiprināšanu zemes vienībai Leona Paegles iela 21, Jūrmala

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 69a, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.51 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Talsu šosejā 31 k-6, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu