Procedūra
Lokālplānojuma izstrādes uzsākšana
Statuss
Aktuāls

Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2021.gada 29.jūlijā ir pieņemts lēmums Nr.321 „Par lokālplānojuma teritorijai starp 13.līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – I.Karjuse.

Lokālplānojuma mērķis izvērtēt nepieciešamās izmaiņas un izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, esošās apbūves pārbūvei, sarkano līniju pārkārtošanai, kā arī izstrādāt detalizētu plānu un apbūves nosacījumus lokālplānojuma teritorijai labiekārtotas, ērtas un pieejamas publiskās telpas izveidošanai, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta otro daļu un atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijai 2010 – 2030.

Lokālplānojuma teritorija atrodas Bulduros un Lielupē, starp 13.līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali. Lokālplānojuma teritorija atrodas daļēji dabas un apstādījumu teritorijā DA3 un daļēji transporta infrastruktūras teritorijā TR1. Visa teritorija atrodas Rīgas līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, daļēji tās Rīgas līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas daļā bez apbūves. Visa teritorija atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Dubultu – Majoru – Dzintaru – Bulduru– Lielupes vasarnīcu rajoni” (aizsardzības kārtas Nr.6083), kas apstiprināts ar Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.128 “Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu”, aizsargjoslā. 

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par lokālplānojumu var vērsties pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas, izmantojot attālinātas konsultācijas iespējas pa tālruni 67754071 vai elektronisko pastu ilze.karjuse@jurmala.lv.

Apmeklētāju pieņemšana Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00, 59.kabinetā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67754071 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi ilze.karjuse@jurmala.lv.