Darbība

Komisija ir pastāvīga Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūcija, kas veic normatīvajos aktos noteiktās darbības pašvaldības īpašumu iznomāšanai.
Komisijas kompetencē ir:

 • izskatīt jautājumus par pašvaldības īpašuma (zemesgabalu, nekustamo īpašumu, pludmales nogabalu, ūdenstilpju) iznomāšanu;
 • noteikt nomas maksas apmēru;
 • noteikt lietošanas mērķi nomas vajadzībām;
 • izskatīt jautājumus par nomas tiesību izsoles organizēšanu un piemērojamo izsoles veidu;
 • apstiprināt nomas tiesību izsoles rezultātus;
 • priekšlikumu sagatavošana par rīcību ar pašvaldības īpašumu.

Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas sastāvs

 • Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors;
 • Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs;
 • Centralizētās grāmatvedības vadītājs;
 • Vides nodaļas vadītājs;
 • Pašvaldības īpašumu nodaļas vecākais referents, atbilstoši amata aprakstam;
 • Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs;
 • Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks.

Dokumenti