Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Izsludināta
Pieteikumu iesniegšana
no 28.09.2022.plkst.13.00 līdz 18.10.2022.plkst.23.59
Procedūras veids
Elektroniskā izsole
Norises datums
28.09.2022.plkst.13.00 līdz 28.10.2022.plkst.13.00
Norises vieta
elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Kontaktpersona
Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
eva.sipola@jurmala.lv

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošs zemesgabals Talsu šosejā 64, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 2713, kura kopējā platība ir 1005 m2.

Pirmās izsoles sākumcena – 65 900 euro (sešdesmit pieci tūkstoši deviņi simti euro).

Izsoles solis – 4 613 euro (četri tūkstoši seši simti trīspadsmit euro).

Izsoles dalības maksa - 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 6 590 euro (seši tūkstoši pieci simti deviņdesmit euro) jāiemaksā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc pirkuma summas paziņojuma saņemšanas.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek no 2022.gada 28.septembra plkst.13:00 līdz 2022.gada 18.oktobrim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. 2022.gada 28.septembrī plkst.13:00 un noslēdzas 2022.gada 28.oktobrī plkst. 13:00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit