Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Bez rezultāta
Pieteikumu iesniegšana
09.08.2022.plkst.13.00 līdz 29.08.2022.plkst.23.59
Procedūras veids
Elektroniskā izsole
Norises datums
09.08.2022.plkst.13.00 līdz 08.09.2022.plkst.13.00
Norises vieta
elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Kontaktpersona
Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
eva.sipola@jurmala.lv

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošs zemesgabals Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 021 8803, kura kopējā platība ir 914 m2
Pirmās izsoles sākumcena – 16 100 euro (sešpadsmit tūkstoši viens simts euro). 
Izsoles solis – 1  127 euro (viens tūkstotis viens simts divdesmit septiņi euro). 
Izsoles dalības maksa - 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.
Nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 1 610 euro (viens tūkstotis seši simti desmit euro) jāiemaksā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc pirkuma summas paziņojuma saņemšanas. 
Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Pretendentu reģistrācija notiek no 2022.gada 9.augusta plkst.13:00 līdz 2022.gada 29.augustam plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022.gada 9.augustā plkst.13:00 un noslēdzas 2022.gada 8.septembrī plkst. 13:00. 
Izsoles noteikumi pieejami šeit