Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Bez rezultāta
Pieteikumu iesniegšana
31.08.2022.plkst.13.00 līdz 20.09.2022.plkst.23.59
Procedūras veids
Elektroniskā izsole
Norises datums
31.08.2022.plkst.13.00 līdz 30.09.2022.plkst.13.00
Norises vieta
elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Kontaktpersona
Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
eva.sipola@jurmala.lv

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošs zemesgabals Atbalss ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 5707, kura kopējā platība ir 3239 m2.

Trešās izsoles sākumcena – 32 188 euro (trīsdesmit divi tūkstoši viens simts astoņdesmit astoņi euro).

Izsoles solis – 2 254 euro (divi tūkstoši divi simti piecdesmit četri euro).

Izsoles dalības maksa - 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 3 218,80 euro (trīs tūkstoši divi simti astoņpadsmit euro un 80 centi) jāiemaksā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc pirkuma summas paziņojuma saņemšanas.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek no 2022.gada 31.augusta plkst.13:00 līdz 2022.gada 20.septembrim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022.gada 31.augustā plkst.13:00 un noslēdzas 2022.gada 30.septembrī plkst. 13:00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit