Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Pabeigta
Pieteikumu iesniegšana
10.11.2022.
Procedūras veids
Rakstiska izsole
Norises datums
11.11.2022.
Norises vieta
Jūrmalas valstspilsētas administrācijas zālē Jomas ielā 1/5
Kontaktpersona
Anna Anete Siatkovska
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093953 28663250
Kontaktpersonas e-pasts
anna.siatkovska@jurmala.lv

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība rīko sagatavoto kokmateriālu rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.

Kustamā manta – kokmateriāli; to veids un apjoms: dažādu sugu koku (pārsvarā priede), dažāda garuma sortimenti (malka), izvietoti krautuvēs:

 1. zemesgabalā Mežmalas ielā 41, Jūrmalā, apjoms 115,5 m3;
 2. zemesgabalā Mežmalas ielā 43, Jūrmalā, apjoms 175 m3;
 3. Bulduru kokaudzētavas teritorijā, Egļuciemā, apjoms 276 m3.

Kustamās mantas nosacītā cena katrā krautuvē:

 1. zemesgabalā Mežmalas ielā 41, Jūrmalā – 6 930,00 eiro (seši tūkstoši deviņi simti trīsdesmit eiro, 00 centi);
 2. zemesgabalā Mežmalas iela 43, Jūrmalā – 10 500,00 eiro (desmit tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi);
 3. Bulduru kokaudzētavas teritorijā Egļuciemā – 12 420,00 eiro (divpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit eiro, 00 centi).

Izsoles solis – 100,00 eiro.

Kustamā manta apskatāma (adresēs: Mežmalas iela 41, Mežmalas iela 43, Jūrmala, Bulduru kokaudzētava, Egļuciems) darba dienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Administrācijas Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas vecāko eksperti mežsaimniecības jautājumos Annu Aneti Siatkovsku (tālrunis: +371 67093953, +371 28663250, e-pasts: anna.siatkovska@jurmala.lv).

Pieteikums iesniedzams atbilstoši “Kustamās mantas izsoles noteikumi” prasībām – slēgtā aploksnē, nosūtot pa pastu Jūrmalas valstspilsētas administrācijai uz adresi: Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015 vai ievietojot pasta kastītē pie Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centra, Jomas ielā 1/5 līdz 2022.gada 10.novembrim.

Izsole norisināsies 2022. gada 11. novembrī Jūrmalas valstspilsētas administrācijas zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā:  

 • plkst.14.30 par krautuvi zemesgabalā Mežmalas ielā 41,
 • plkst.14.45. par krautuvi zemesgabalā Mežmalas iela 43,
 • plkst.15.00. par krautuvi Bulduru kokaudzētavas teritorijā, Egļuciemā.

Par piedalīšanos Izsolē tiek noteikts nodrošinājums 10 % apmērā no Kustamās mantas nosacītās cenas katrā krautuvē:

 1. zemesgabalā Mežmalas ielā 41, Jūrmalā – 693,00 eiro (seši simti deviņdesmit trīs eiro, 00 centi);
 2. zemesgabalā Mežmalas ielā 43, Jūrmalā – 1 050,00 eiro (viens tūkstotis piecdesmit eiro, 00 centi);
 3. Bulduru kokaudzētavas teritorijā, Egļuciemā, – 1 242,00 eiro (viens tūkstotis divi simti četrdesmit divi eiro, 00 centi).

Pieteikuma nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:

Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Reģistrācijas Nr. 90000056357
Konts: LV36PARX0002484571022
A/S Citadele banka
Kods PARXLV22
Maksājuma mērķis: “Nodrošinājums par piedalīšanos kustamās mantas izsolē”, norādot konkrētu krautuves zemesgabala nosaukumu.

Izsoles uzvarētājam jānorēķinās vienas nedēļas laikā no avansa rēķina nosūtīšanas  dienas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Jūrmalas domes 25. oktobra lēmums Nr. 462 "Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu zemesgabalos Mežmalas ielā 41, Mežmalas ielā 43, Jūrmalā un Bulduru kokaudzētavas teritorijā, Egļuciemā".

Izsoles rezultāts

Izsoles uzvarētājs par zemesgabalu Mežmalas iela 41 – SIA “LIANDA” (reģ.Nr. 44103040332), nosolītā cena – 7 230,00 eiro, izsoles uzvarētājs par zemesgabalu Mežmalas iela 43 – SIA “LIANDA” (reģ.Nr. 44103040332), nosolītā cena – 12 300,00 eiro, izsolei par kokmateriāliem Bulduru kokaudzētavas teritorijā, Egļuciemā nav pieteicies neviens pretendents.