Pasūtītājs
SIA "Jūrmalas gaisma"
Statuss
Izsludināta
Pieteikumu iesniegšana
27.12.2022. plkst.10.00
Procedūras veids
Pārdošana par brīvu cenu
Kontaktpersonas tālruņa nr.
26690879
  1. SIA “Jūrmalas gaisma” rīko kustamas mantas – transportlīdzekļa -, pārdošanu par brīvu cenu.
  2. Kustamā manta (objekts), Renault Trafic ar valsts reģistrācijas Nr. KM 1743, VIN kods VF1FLBBD55YO81255, pirmreizējās reģistrācijas datums – 11.02.2005, motora tilpums –1870 cm³, motora maksimālā jauda(kW) - 60. AUTOMAŠĪNA aprīkota ar dīzeļdegvielas dzinēju, sēdvietas 3, esošais izmantošanas veids – kravas furgons. AUTOMAŠĪNAI nav spēkā esošas tehniskās apskates.
  3. Nosacītā cena – EUR 241.74 (divi simti četrdesmit viens euro, 74 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. 
  4. Izsoles solis – EUR 10 (desmit euro, 00 centi) bez PVN.
  5. Kustamās mantas atrašanās vieta – SIA “Jūrmalas gaisma” Ražošanas, ekspluatācijas un remontu iecirknī, Jūrmala, Pļavu iela 13/15.
  6. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski SIA “Jūrmalas gaisma” mājaslapā www.jurmalasgaisma.lv sadaļā - Aktualitātes, izsoles un veidlapas.  
  7. Visiem pretendentiem ir tiesības apskatīt izsolāmos objektus un saņemt nepieciešamo informāciju ne vēlāk, kā līdz 2022. gada 22 .decembrim darba dienās SIA „Jūrmalas gaisma” Ražošanas, ekspluatācijas un remontu iecirknī Jūrmalā, Pļavu ielā 13/15 par apskates laiku iepriekš vienojoties pa tālruni 26690879
  8. Pretendenti pieteikumus kas noformēti saskaņā ar SIA „Jūrmalas gaisma” noteikumiem par kustamas mantas transportlīdzekļa Renault Trafic pārdošanas par brīvu cenu un izsoles noteikumi Nr.JG2022/1, var iesniegt ne vēlāk, kā līdz 2022. gada 27. decembrim plkst.10.00.