Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Bez rezultāta
Pieteikumu iesniegšana
31.08.2022.plkst.13.00 līdz 20.09.2022.plkst.23.59
Procedūras veids
Elektroniskā izsole
Norises datums
31.08.2022.plkst.13.00 līdz 30.09.2022.plkst.13.00
Norises vieta
elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Kontaktpersona
Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
eva.sipola@jurmala.lv

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Valkas ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 7909, kas sastāv no sociālās dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 1300 021 7909 001, ar kopējo platību 384 m2, šķūņa, kadastra apzīmējums 1300 021 7909 002, ar kopējo platību 106,9 m2, un zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 021 7909, ar kopējo platību 1231 m2.

Otrās izsoles sākumcena – 153 505 euro (viens simts piecdesmit trīs tūkstoši pieci simti pieci euro).

Izsoles solis – 7 676 euro (septiņi tūkstoši seši simti septiņdesmit seši euro).

Izsoles dalības maksa - 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 15 350,50 euro (piecpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit euro un 50 centi) jāiemaksā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc pirkuma summas paziņojuma saņemšanas.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek no 2022.gada 31.augusta plkst.13:00 līdz 2022.gada 20.septembrim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022.gada 31.augustā plkst.13:00 un noslēdzas 2022.gada 30.septembrī plkst. 13:00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit