Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Pabeigta
Pieteikumu iesniegšana
09.12.2022.plkst.16.00
Procedūras veids
Rakstiska izsole
Norises datums
13.12.2022.plkst.11.45
Norises vieta
Jūrmalas valstspilsētas administrācijas zālē Jomas ielā 1/5
Kontaktpersona
Ilze Demme
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
ilze.demme@jurmala.lv

Izsoles rezultāts: Bez rezultāta


Jūrmalas valstspilsētas administrācija aicina pieteikties nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 6617 001 daļas - telpu Nr. 2, 4, 5, 6, 7 150,70 m2 platībā un zemesgabala daļas 345,70 m2 platībā nomas tiesību rakstiskai izsolei

Iznomāšanas mērķis: komercdarbības veikšanai.

Iznomājamā objekta tiesību izsoles veids:

Pirmā rakstiskā izsole ar augšupejošu soli.

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas – izsoles sākumcena ir 1248,00 euro mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 125,00 euro.

Ar rakstiskās izsoles noteikumiem, nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā un šeit

Iznomāšanas termiņš: 2027.gada 31.decembris

Iznomājamā objekta nomas tiesību izsoles pretendentu pieteikšanās:

Pretendents, kurš vēlas nomāt Iznomājamo objektu, iesniedz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, slēgtā aploksnē pieteikumu dalībai rakstiskā izsolē līdz 2022.gada 9.decembra plkst.16.00

Iznomājamā objekta nomas tiesību rakstiskās izsoles laiks un vieta:

Nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 6617 001 daļas - telpu Nr. 2, 4, 5, 6, 7 150,70 m2 platībā un zemesgabala daļas 345,70 m2 platībā nomas tiesību rakstiskā izsole notiks 2022.gada 13.decembrī, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, sēžu zālē, plkst.11.45.

Iznomājamā objekta apskate:

Iznomājamo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļu, tālrunis 67093915, 20282909.