Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Bez rezultāta
Pieteikumu iesniegšana
10.03.2023.plkst.15.00
Procedūras veids
Rakstiska izsole
Norises datums
15.03.2023.plkst.14.15
Norises vieta
Jūrmalas valstspilsētas administrācijas zālē Jomas ielā 1/5
Kontaktpersona
Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
eva.sipola@jurmala.lv

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek atsavināta, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederoša neapdzīvojamā telpa Nr.601 Skolas ielā 11, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 3991, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.601 ar kopējo platību 92,4 m2 un kopīpašuma 9240/384260 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6808 001.

Pirmās izsoles sākumcena – 60 200 euro (sešdesmit tūkstoši divi simti euro). Izsoles solis – 4 214 euro (četri tūkstoši divi simti četrpadsmit euro).

Izsoles reģistrācijas maksa – 140 euro (viens simts četrdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 6 020 euro (seši tūkstoši divdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc izsoles.

Izsole notiks 2023.gada 15.martā plkst.14.15 Jūrmalas valstspilsētas administrācijas sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Ja ir spēkā attiecīgi epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, izsole notiek bez dalībnieku klātbūtnes.

      Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas valstspilsētas administrācijā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā (vai ievietojot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas pastkastītē, pirms tam informējot pa tālruni 67093971 vai 67093816), darba laikā līdz 2023.gada 10.martam plkst.15.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit.