Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Pabeigta
Pieteikumu iesniegšana
viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
Procedūras veids
Mutiskā izsole
Norises datums
13.10.2022.plkst.15.00
Norises vieta
Jūrmalas valstspilsētas administrācijas zālē Jomas ielā 1/5
Kontaktpersona
Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
eva.sipola@jurmala.lv

Izsoles rezultāts: https://dokumenti.jurmala.lv/docs/l22/l/l220519.htm


Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek atsavinātas zemesgabala 52/100 domājamās daļas Talsu šosejā 31, Jūrmalā, pārdodot mutiskā izsolē, starp pirmpirkuma tiesīgajām personām, ar augšupejošu soli Jūrmalas valstspilsētas administrācijai piederošas zemesgabala 52/100 domājamās daļas Talsu šosejā 31, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 0701, kura kopējā platība ir 1149 m2.

Nosacītā cena (izsoles sākumcena – 21 254 euro (divdesmit viens tūkstotis divi simti piecdesmit četri euro).

Izsoles solis – 1 488 euro (viens tūkstotis četri simti astoņdesmit astoņi euro).

Izsoles reģistrācijas maksa – 140 euro (viens simts četrdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 2 125,40 euro (divi tūkstoši viens simts divdesmit pieci euro un 40 centi), jāiemaksā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.  

Pirmpirkuma tiesības ir zemesgabala īpašuma Talsu šosejā 31, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 0701, kopīpašniekiem un ēku (būvju) īpašniekam Talsu šosejā 31, Jūrmalā,  kadastra Nr.1300 520 0710, kuru īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

Izsole notiks 2022.gada 13.oktobrī plkst.15.00 Jūrmalas valstspilsētas administrācijas sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, reģistrējot Jūrmalas valstspilsētas administrācijā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, (vai ievietojot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas pastkastītē, pirms tam informējot pa tālruni 67093971 vai 67093816), darba laikā. 

Izsoles noteikumi pieejami šeit