Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Pabeigta
Pieteikumu iesniegšana
13.01.2023.plkst.15.00
Procedūras veids
Rakstiska izsole
Norises datums
18.01.2023.plkst.11.30
Norises vieta
Jūrmalas valstspilsētas administrācijas zālē Jomas ielā 1/5
Kontaktpersona
Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
eva.sipola@jurmala.lv

Izsoles rezultāts: Bez rezultāta


Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.77 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 3363, kas sastāv no dzīvokļa Nr.77 ar kopējo platību 124,4 m2 un kopīpašuma 11990/715420 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3306 001.

Pirmās izsoles sākumcena – 76 300 euro (septiņdesmit seši tūkstoši trīs simti euro). Izsoles solis – 5 341 euro (pieci tūkstoši trīs simti četrdesmit viens euro).

Izsoles reģistrācijas maksa – 140 euro (viens simts četrdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 7 630 euro (septiņi tūkstoši seši simti trīsdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc izsoles.

Izsole notiks 2023.gada 18.janvārī plkst.11.30 Jūrmalas valstspilsētas administrācijas sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Ja ir spēkā attiecīgi epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, izsole notiek bez dalībnieku klātbūtnes.

      Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas valstspilsētas administrācijā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā (vai ievietojot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas pastkastītē, pirms tam informējot pa tālruni 67093971 vai 67093816), darba laikā līdz 2023.gada 13.janvārim plkst.15.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit