Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Izsludināta
Pieteikumu iesniegšana
02.12.2022.plkst.16.00
Procedūras veids
Rakstiska izsole
Norises datums
06.12.2022.plkst.13.00
Norises vieta
Jūrmalas valstspilsētas administrācijas zālē Jomas ielā 1/5
Kontaktpersona
Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
eva.sipola@jurmala.lv

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.26 Skolas ielā 65V, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 9840, kas sastāv no dzīvokļa Nr.26 ar kopējo platību 32,22 m2, kopīpašuma 3222/192205 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1303 001 un kopīpašuma 3222/192205 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1303, kura kopējā platība ir 2340 m2.

Pirmās izsoles sākumcena – 21 400 euro (divdesmit  viens tūkstotis četri simti euro). Izsoles solis – 1 498 euro (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit astoņi euro).

Izsoles reģistrācijas maksa – 140 euro (viens simts četrdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 2 140 euro (divi tūkstoši viens simts četrdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc izsoles.

Izsole notiks 2022.gada 6.decembrī plkst.13.00 Jūrmalas valstspilsētas administrācijas sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Ja ir spēkā attiecīgi epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, izsole notiek bez dalībnieku klātbūtnes.

      Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas valstspilsētas administrācijā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā (vai ievietojot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas pastkastītē, pirms tam informējot pa tālruni 67093971 vai 67093816), darba laikā līdz 2022.gada 2.decembrim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit