Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Pabeigta
Pieteikumu iesniegšana
12.08.2022.plkst.16.00
Procedūras veids
Rakstiska izsole
Norises datums
17.08.2022.plkst.13.00
Norises vieta
Jūrmalas valstspilsētas administrācijas zālē Jomas ielā 1/5
Kontaktpersona
Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
eva.sipola@jurmala.lv
Izsoles rezultāts
https://dokumenti.jurmala.lv/docs/l22/l/l220434.htm

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 1368, kas sastāv no dzīvokļa Nr.9 ar kopējo platību 36,9 m2, kopīpašuma 3690/19220 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0915 001, kopīpašuma 3690/19220 domājamām daļām no ar dzīvojamo māju funkcionāli saistītajām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 0915 002, 1300 026 0915 003, 1300 026 0915 004, un kopīpašuma 3690/19220 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0915, kura kopējā platība ir 1379 m2.
Otrās izsoles sākumcena – 3 440 euro (trīs tūkstoši četri simti četrdesmit euro). Izsoles solis – 344 euro (trīs simti četrdesmit četri euro).
Izsoles reģistrācijas maksa – 70 euro (septiņdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 344 euro (trīs simti četrdesmit četri euro), jāiemaksā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc izsoles.
Izsole notiks 2022.gada 17.augustā plkst.13.00 Jūrmalas valstspilsētas administrācijas sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Ja ir spēkā attiecīgi epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, izsole notiek bez dalībnieku klātbūtnes.
      Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas valstspilsētas administrācijā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā (vai ievietojot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas pastkastītē, pirms tam informējot pa tālruni 67093971 vai 67093816), darba laikā līdz 2022.gada 12.augustam plkst.16.00.
Izsoles noteikumi pieejami šeit