Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Pabeigta
Pieteikumu iesniegšana
27.01.2023.plkst.15.00
Procedūras veids
Rakstiska izsole
Norises datums
31.01.2023.plkst.11.45
Norises vieta
Jūrmalas valstspilsētas administrācijas zālē Jomas ielā 1/5
Kontaktpersona
Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
eva.sipola@jurmala.lv

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7778, kas sastāv no dzīvokļa Nr.7 ar kopējo platību 63,7 m2, kopīpašuma 6370/31430 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3909 001 un kopīpašuma 6370/31430 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3909, ar kopējo platību 1789 m2.
Trešās izsoles sākumcena – 3 962 euro (trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit divi euro). Izsoles solis – 397 euro (trīs simti deviņdesmit septiņi euro).
Izsoles reģistrācijas maksa – 70 euro (septiņdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 396,20 euro (trīs simti deviņdesmit seši euro un 20 centi), jāiemaksā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc izsoles.
Izsole notiks 2023.gada 31.janvārī plkst.11.45 Jūrmalas valstspilsētas administrācijas sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Ja ir spēkā attiecīgi epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, izsole notiek bez dalībnieku klātbūtnes.
      Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas valstspilsētas administrācijā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā (vai ievietojot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas pastkastītē, pirms tam informējot pa tālruni 67093971 vai 67093816), darba laikā līdz 2023.gada 27.janvārim plkst.15.00.
Izsoles noteikumi pieejami šeit