Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Pabeigta
Pieteikumu iesniegšana
16.09.2022. plkst.16.00
Procedūras veids
Rakstiska izsole
Norises datums
21.09.2022.plkst.16.00
Norises vieta
Jūrmalas valstspilsētas administrācijas zālē Jomas ielā 1/5
Kontaktpersona
Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
eva.sipola@jurmala.lv

Izsoles rezultāts: Bez rezultāta


Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7778, kas sastāv no dzīvokļa Nr.7 ar kopējo platību 63,7 m2, kopīpašuma 6370/31430 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3909 001 un kopīpašuma 6370/31430 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3909, kura kopējā platība ir 1789 m2.

Pirmās izsoles sākumcena – 6 602 euro (seši tūkstoši seši simti divi euro). Izsoles solis – 463 euro (četri simti sešdesmit trīs euro).

Izsoles reģistrācijas maksa – 140 euro (viens simts četrdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 660,20 euro (seši simti sešdesmit euro un 20 centi), jāiemaksā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc izsoles.

Izsole notiks 2022.gada 21.septembrī plkst.16.00 Jūrmalas valstspilsētas administrācijas sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Ja ir spēkā attiecīgi epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, izsole notiek bez dalībnieku klātbūtnes.

      Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas valstspilsētas administrācijā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā (vai ievietojot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas pastkastītē, pirms tam informējot pa tālruni 67093971 vai 67093816), darba laikā līdz 2022.gada 16.septembrim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit