Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Izsludināta
Pieteikumu iesniegšana
02.12.2022.plkst.16.00
Procedūras veids
Rakstiska izsole
Norises datums
06.12.2022.plkst.13.15
Norises vieta
Jūrmalas valstspilsētas administrācijas zālē Jomas ielā 1/5
Kontaktpersona
Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
eva.sipola@jurmala.lv

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.18 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 0693, kas sastāv no dzīvokļa Nr.18 ar kopējo platību 38,32 m2 un kopīpašuma 3830/304260 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6405 001.

Pirmās izsoles sākumcena – 24 000 euro (divdesmit  četri tūkstoši euro). Izsoles solis – 1 680 euro (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit euro).

Izsoles reģistrācijas maksa – 140 euro (viens simts četrdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 2 400 euro (divi tūkstoši četri simti euro), jāiemaksā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc izsoles.

Izsole notiks 2022.gada 6.decembrī plkst.13.15 Jūrmalas valstspilsētas administrācijas sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Ja ir spēkā attiecīgi epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, izsole notiek bez dalībnieku klātbūtnes.

      Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas valstspilsētas administrācijā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā (vai ievietojot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas pastkastītē, pirms tam informējot pa tālruni 67093971 vai 67093816), darba laikā līdz 2022.gada 2.decembrim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit