Pasūtītājs
SIA "Jūrmalas gaisma"
Statuss
Izsludināta
Pieteikumu iesniegšana
12.01.2023. plkst.12.00
Procedūras veids
Atklāta
Norises datums
16.01.2023. plkst. 11.00
Norises vieta
Jomas ielā 28

SIA “Jūrmalas gaisma” rīko izsoli kustamai mantai - automašīnai IVECO 35S15 ar pacēlāju Palfinger, reģistrācijas Nr. KS2256 (turpmāk tekstā – Objekts). 

Objekta izsole notiks 2023. gada 16. janvārī  plkst .11.00 SIA “Jūrmalas gaisma” Jūrmalā, Jomas ielā 28, trešajā stāvā, Administratīvajā nodaļā. 

Izsoles sākumcena – 45 000 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

Objekts tiek pārdots atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (Izsoles veids).  

Izsoles solis 100 EUR (viens simts euro). 

Izsoles dalībniekiem pirms pieteikuma iesniegšanas jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā, no objekta izsoles sākumcenas ( kas ir vienāda ar objekta nosacīto cenu), t.i. EUR 4500 (četri tūkstoši pieci simti euro). Izsoles dalībniekiem, kuri nav uzvarējuši, nodrošinājums tiek atmaksāts piecu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas. Nodrošinājuma maksu ieskaita SIA “Jūrmalas gaisma” norēķinu kontā LV31RIKO0002013139875 Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski SIA “Jūrmalas gaisma” mājaslapā www.jurmalasgaisma.lv sadaļā - Aktualitātes, izsoles un veidlapas. 

Lai piedalītos izsolē personai jāreģistrējas līdz 2023.gada 12.janvāra plkst.12:00, Jomas ielā 28, Jūrmalā, 3 stāvā, Administratīvajā nodaļā.