Projektu konkursa mērķis ir publisku aktīvās atpūtas un sporta pasākumu un sacensību īstenošana, kas ir jauni un Jūrmalas pilsētā vēl nenotikuši vai Jūrmalā norisinājušies ne vairāk kā divus gadus pēc kārtas un veicinājuši lielu sabiedrības interesi un iesaistīšanos. Projektu ietvaros rīkotajos pasākumos dalība ir jāparedz bez maksas.

Projektu konkursu organizē un projektu īstenošanu uzrauga Jūrmalas Sporta servisa centrs.

Maksimālā pašvaldības līdzfinansējuma intensitāte vienam projektam ir līdz 90% no Projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas, bet ne vairāk kā 10 000 eiro.

Projekta iesniegumu iesniedz Jūrmalas Sporta servisa centrā jebkurā laikā, bet ne vēlāk kā divus mēnešus pirms Projekta ietvaros plānoto darbību uzsākšanas.

Prioritāri tiks atbalstīti jauni, unikāli, pilsētā vēl nenotikuši pasākumi, kuru galvenā mērķauditorija ir iedzīvotāji bez speciālas fiziskās sagatavotības, īpaši bērni un jaunieši.

Iesniedzējs nodrošina priekšfinansējumu projekta īstenošanai 100% apmērā no projekta kopējā finansējuma summas. Jūrmalas pilsētas dome savu līdzfinansējuma daļu pārskaita pēc projekta īstenošanas un gala atskaites apstiprināšanas.

Iesniedzējs nodrošina, ka projekta īstenošanai tiek atvērts atsevišķs norēķinu konts bankā, uz kuru tiek pārskaitīti visi ar projekta īstenošanu saistītie līdzekļi.

Jānis Rāfelds

nodaļas vadītājs
janis.rafelds [at] jurmala.lv