Jūrmalas Mākslas skolas ēka

Darbība

  • īsteno profesionālās ievirzes mākslas un pirmsskolas izglītības programmas, nodrošinot iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes mākslā;
  • sekmē mākslinieciskās darbības pieredzi un attīsta jaunrades spējas, radot atbilstošus priekšnosacījumus izglītojamo radošai izaugsmei;
  • īsteno interešu izglītības, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un citas izglītības personības izaugsmes interesēm atbilstošas pieaugušo neformālās izglītības programmas.