Pašvaldība Uzņēmējdarbība
Domes ēka

18. jūnijā Jomas ielā 1/5 notiks apspriede ar piegādātājiem par dokumentu pārvaldības sistēmas izveidi pašvaldībā.

Lai apzinātu tirgus situāciju, veicinātu konkurenci un sagatavotu pēc iespējas kvalitatīvāku iepirkuma procedūras dokumentāciju par dokumentu pārvaldības sistēmas izstrādi, Jūrmalas valstspilsētas  administrācija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18. panta otro daļu pirms iepirkuma izsludināšanas uzaicina piegādātājus uz apspriedi.

 1. pretendentu iespējas realizēt dokumentu pārvaldības sistēmas izstrādi pašvaldības dokumentu aprites un procesu optimizācijai ar mērķi:
  • nodrošināt datu ievades automatizāciju ar dažādiem rīkiem, paņēmieniem,
  • attīstīt automatizētu procesu virzību,
  • izveidot datu apmaiņas (elastīgi konfigurējamas integrācijas) ar citām IS,
  • izveidot ērti lietojamu datu analītikas un administrēšanas funkcionalitāti sistēmas ietvaros,
  • izveidot autentificētu klientu pašapkalpošanās platformu ( dokumentu iesniegšanai, izskatīšanas statusa un atbildes saņemšanai tajā), kura paredzēta gan ārējiem klientiem, gan pašvaldības lietotāju vajadzībām un kura elastīgi pielāgojas arī lietošanai viedierīcēs.

 ar iekļautām sekojošām sadaļām/komponentēm:

 • pašvaldības / katras pašvaldības iestādes lietvedība (saņemtie un nosūtāmie, iekšējie dokumenti, dokumentu parakstīšana, uzdevumu vadība un kontrole, lietu nomenklatūra), sēžu pārvaldība un dokumentu aprite,
 • lietu vadība (case management) (kontroles mehānismi, izmaiņu monitorings, brīdinājumi un citi paziņojumi),
 • paziņošana (dokumentu, lēmumu nosūtīšana, adresātu un sūtītāju pārvaldība),
 • darbības pārskati (statistika un pārskati),
 • biznesa komponentes (darba plūsmas pārvaldība, e-pakalpojumu nodrošināšana, dokumentu un veidņu pārvaldība, arhivēšana un arhivēšanas pārvaldība),
 • sistēmas biznesa darbības pamata reģistri (iesniedzēju/klientu reģistrs, lietu reģistrs u.c.),
 • elastīgi konfigurējama klientu pašapkalpošanās platforma (iespēja veikt attaisnojuma dokumentu augšupielādi un iespēja veikt fotogrāfijas uzņemšanu no lietotnes; automatizēta attaisnojuma dokumenta satura atpazīšana un lietotāja iesniegtā iesnieguma reģistrācija lietvedībā),
 • atbalsta komponentes (integrāciju pārvaldība, sistēmas administrēšana un konfigurācijas pārvaldība, klasifikatoru un reģistru pārvaldība, lietotāju tiesību pārvaldība, audita ierakstu pārvaldība, autentifikācija un autorizācija),
 • datu glabāšana (datu krātuves, dokumentu veidņu repozitorijs, arhīvs, dokumentu repozitorijs),
 • datu integrācijas komponentes (funkcionalitāte datu saņemšanai un nosūtīšanai uz citām IS).
 1. sistēmas izstrādes procesa organizēšana un  termiņu noteikšana,
 2. trešo pušu risinājumu (e-paraksts utml.) atbalsta realizācija,
 3. garantijas,
 4. pakalpojuma sniegšanas termiņa noteikšanas specifika, ņemot vērā, ka sistēma turpmāk tiks lietota ilgstoši un būs nepieciešama sistēmas turpmākā uzturēšana,
 5. izmaiņu pieprasījumu realizācija,
 6. licencēšanas/ sistēmas darbināšanas nosacījumi,
 7. lietošanas apmācību organizēšana,
 8. datu migrācijas definēšana,
 9. līgumcenas noteikšana,
 10. pretendentiem nepieciešamā informācija piedāvājuma sagatavošanai, ko pasūtītājam ir jāiekļauj iepirkuma dokumentācijā,
 11. pretendentu iespējas, iesniedzot piedāvājumu, iesniegt variantus – sistēmas iegādei un sistēmas nomai,
 12. pretendentu izvērtēšanas process un kritēriji.

Apspriede notiks 2024. gada 18. jūnijā plkst. 10.00 Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, mazajā zālē, 1. stāvā.

Lūdzam iepriekš pieteikt dalību, kā arī ziņot par jautājumiem, kas rodas, gatavojoties piegādātāju apspriedei, nosūtot e-pastu uz iepirkumi@jurmala.lv.

Apspriede ar ieinteresētajiem piegādātājiem tiks protokolēta rakstveidā, informācija par sapulces dalībniekiem un pārskats par apspriedē pieņemtajiem lēmumiem tiks publicēts Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē.