Pašvaldība
Attīstības stratēģija

Domes sēdē 15. septembrī  deputāti lēma no 19. septembra nodot publiskajai apspriešanai aktualizētās Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010.–2030. gadam 1. redakciju (turpmāk – Attīstības stratēģija) un Stratēģiskās ietekmes uz vidi Vides pārskata 1. redakciju. Publiskā apspriešana norisināsies līdz 21.oktobrim, tās laikā ikvienam jūrmalniekam būs iespēja iepazīties ar aktualizētajiem dokumentiem, izteikt savu viedokli par tiem, sniegt ierosinājumus un priekšlikumus to pilnveidošanai.

Attīstības stratēģijā saglabāta pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes. Tā kā dokuments izstrādāts pirms 12 gadiem, tajā nepieciešami vairāki tehniski precizējumi, kā arī atsevišķu aktivitāšu, pasākumu precizēšana, kas neietekmē noteikto ilgtermiņa attīstības virzienu.

Iepazīties ar Attīstības stratēģijas aktualizētajiem dokumentiem var  šeit.

Lai iepazīstinātu jūrmalniekus ar Attīstības stratēģijas aktualizēto saturu, izrunātu galvenos jautājumus, kā arī uzklausītu viedokļus, tiks organizētas divas tikšanās - klātienes un tiešsaistes, lai pēc iespējas lielāks jūrmalnieku skaits varētu izteikt savu viedokli un līdzdarboties Attīstības stratēģijas aktualizēšanas procesā. Tajās piedalīties ikviens jūrmalnieks ir laipni aicināts un ļoti gaidīts.

Plānotie tikšanās laiki:

  • 27. septembrī plkst.18.00 – tiešsaiste, Zoom platforma;
  • 18. oktobrī plkst.18.00 – klātienē Kauguru kultūras namā Raiņa ielā 110. 

Pieteikt dalību sanāksmēs iespējams rakstot uz e-pastu – attistiba@jurmala.lv vai zvanot 67511488.

Attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā nosaka vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu. Lai izvērtētu Attīstības stratēģijas aktualizācijas nepieciešamību, tika izveidota darba grupa, kura sniedza priekšlikumus aktualizācijas nepieciešamībai tiktāl, cik tas neietekmē pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīziju, stratēģiskos mērķus un ilgtermiņa prioritātes.  

  • Aktualizācijas procesā mainītas stratēģijā izmantotās fotogrāfijas, veidojot dokumentu vizuāli piesaistošu un atbilstošu esošajai situācijai.
  • Attīstības stratēģijā noteikto pasākumu precizēšana vai izņemšana veikta, pamatojoties uz esošās attīstības virzību Jūrmalā, nemainot Attīstības stratēģijas vīzijas, mērķu un prioritāšu būtību.
  • Veiktas izmaiņas Attīstības stratēģijas pielikumos, telpiskās attīstības perspektīvu attēlojot vienotā kartē.

Vienlaikus ar aktualizētās Attīstības stratēģijas 1. redakcijas publisko apspriešanu izskatīšanai iedzīvotājiem tiek nodota arī Attīstības stratēģijas Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma 1. redakcija, kur atspoguļota aktualizētās Attīstības stratēģijas ieviešanas ietekme uz vidi un noteikti pasākumi negatīvās ietekmes novēršanai vai mazināšanai.