Sabiedrība Vide
Vārnukroga karte

Pamatojoties uz 2012.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošo noteikumu Nr.46 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība” prasībām, Jūrmalas pilsētas domes Koku vērtēšanas komisija izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu sabiedriski nozīmīgos publiskajos apstādījumos.

Ciršanas ierosinātājs

Vasarnīcu īpašnieku biedrība “Vārnukrogs” un AS “Sadales tīkls”. Ciršanas vieta: pilsētas ielu zemesgabalos Vārnukrogā: Vārnukroga ceļš 0005,  Vārnukroga ceļš 0011, Vārnukroga ceļš 0013, Vārnukroga ceļš 1113, Bolderājas iela 1004, Kantora iela 1201, Buļļupes iela 1201, Kleistes iela 1304, Baltās kāpas iela 1201, Baltās kāpas iela 1304, Baltās kāpas iela 0003.

Ciršanas pamatojums

Būvprojekts – Elektroapgādes (ārējie tīkli) pārbūve vasarnīcu ciematā “Vārnukrogs” (Projekts). Saskaņā ar Projektu paredzēts veikt jaunu elektroapgādes pieslēgumu izbūvi vasarnīcu ciematā Vārnukrogs. Projekts izstrādāts, pamatojoties uz AS "Sadales tīkls" izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Projektā paredzēts izbūvēt jaunu 10 kV kabeļlīniju ~ 2,8 km garumā, 1 kompakto transformatora apakšstaciju, 0,4 kV kabeļlīnijas ~ 6,1 km garumā un 176 uzskaites sadalnes. 

Nocērtamo koku skaits, suga un stumbru caurmēri

Paredzēts nocirst:

  • 1907 kokus (8–48 cm), tajā skaitā
    • 1814 priedes caurmēru pakāpēs: 8 cm – 176 koki, 12 cm – 232 koki, 16 cm – 274 koki, 20 cm – 295 koki, 24 cm – 214 koki, 28 cm – 228 koki, 32 cm – 158 koki, 36 cm – 140 koki, 40 cm – 74 koki, 44 cm – 21 koki, 48 cm – 2 koki;
    • 93 lapu koki: 8 cm – 21 koks, 12 cm – 28 koki, 16 cm – 11 koki, 20 cm – 15 koki, 24 cm – 4 koki, 28 cm – 7 koki, 32 cm – 3 koki, 36 cm – 4 koki.

No š.g. 1. decembra līdz 2022. gada 2. janvārim iedzīvotāji var izteikt savu viedokli, nosūtot iesniegumu pa e-pasta adresi pasts@jurmala.lv vai iesniedzot Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5. Iesniegumā lūdzam norādīt – vai koku ciršanas ieceri saistībā ar būvprojektu atbalstāt, atbalstāt daļēji vai noraidāt, kā arī pamatot savu viedokli.

Iesniegumā fiziskām personām norādīt vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas adresi. Juridiskām personām norādīt uzņēmuma nosaukumu un juridisko adresi.

Papildu informāciju par būvprojektu var saņemt Vasarnīcu īpašnieku biedrībā “Vārnukrogs” pa tālruni: 29815080 un AS “Sadales tīkls” Projektu nodaļā pa tālruni: 67727380, par kokiem – Koku vērtēšanas komisijā pa tālruni: 67093862.