Sabiedrība Sociālais atbalsts un veselība Mājoklis
Kauguri no augšas

Ikvienam Jūrmalā deklarētam iedzīvotājam ir tiesības pretendēt uz mājokļa pabalstu īres, apsaimniekošanas un citu komunālo maksājumu segšanai.

Pabalsta piešķiršanai izvērtē mājsaimniecības kopējos materiālos resursus: ienākumus, uzkrājumus un piederošos īpašumus, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu. Aprēķinot izmaksājamā pabalsta apjomu, tiek ņemti vērā Ministru kabineta noteikumu Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” noteiktie normatīvi dažādiem komunālajiem maksājumiem.

Kādā gadījumā var pretendēt uz mājokļa pabalstu?
 • Ar vienu mājsaimniecības nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas.
 • Mājsaimniecības, kuras īrē vai uz cita tiesiska pamata lieto mājokli un ir deklarētas Jūrmalā.
 • Iesnieguma vai deklarācijas iesniegšanas brīdī mājsaimniecības kopējie uzkrājumi nepārsniedz 272 eiro.
 • Mājsaimniecībai pieder ne vairāk kā viena automašīna (ja ģimenē ir bērni, tad ne vairāk kā divi transportlīdzekļi ar motoru).
 • Ja mājsaimniecība nepārkāpj citus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr. 809 noteiktos ierobežojumus.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šādus izdevumus:

 • par īri,
 • par apsaimniekošanu,
 • par apkuri (arī par cietā kurināmā iegādi),
 • par auksto un karsto ūdeni,
 • par elektroenerģiju,
 • par dabasgāzi,
 • par kanalizāciju vai asenizāciju,
 • par sadzīves atkritumiem,
 • par telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu,
 • par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju,
 • zemes nomas maksu,
 • nekustamā īpašuma nodokļa samaksu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā personai noteiktos nodokļa atvieglojumus,
 • izdevumus par mājokļa apdrošināšanu,
 • par citiem pakalpojumiem.

Visām šīm izdevumu pozīcijām ir noteikti maksimāli pieļaujamie normatīvi. To nosaka Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 3. pielikums. 

Mājokļa pabalstu aprēķina, piemērojot valstī noteikto garantētā minimālā ienākuma (GMI) apmēru.

Pēc mājokļa izdevumu apmaksas mājsaimniecības rīcībā ir jāpaliek valstī noteiktajam GMI, kura apmērs patlaban ir 109 eiro pirmajam vai vienīgajam cilvēkam ģimenē un 76 eiro katram nākamajam cilvēkam ģimenē, piemērojot valstī noteikto koeficientu – X 3 (pamatojoties uz Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumu, koeficients ir spēkā no 2022. gada 1. oktobra).

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot šādu formulu:

Pmaj = (GMI1 + GMI2 x N) x 3 + K – I

Pmaj – mājokļa pabalsta apmērs
(GMI1 + GMI2 x N) – garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summa mājsaimniecībai
N – mājsaimniecības locekļu skaits, izņemot pirmo personu mājsaimniecībā
K – ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa (nepārsniedzot normatīvajos aktos noteikto mājokļa lietošanas izdevumu summu)
I – mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto garantēto minimālo ienākumu pabalsta apmēru)

Mājokļa pabalsts = 327 eiro (109 x 3) pirmajam cilvēkam mājsaimniecībā + 228 eiro (76 X 3) katram nākamajam cilvēkam mājsaimniecībā +  faktiskie izdevumi mājoklim (kas atbilst normatīviem) - mājsaimniecības kopējie ienākumi.

! Vēršam uzmanību, ka pašreizējie aprēķina nosacījumi ir spēkā līdz valsts 2023. gada budžeta apstiprināšanai.

1. piemērs

Vientuļam pensionāram, kam pensija ir 400 eiro, komunālo maksājumu summa ir 200 eiro, no kuriem Ministru kabineta noteikumos Nr. 809 noteiktajiem komunālo maksājumu normatīviem atbilst 160 eiro.

Mājokļa pabalsts būs 327 + 160 – 400 = 87 eiro.

2. piemērs

Ģimenē ir divi pieaugušie un divi bērni, ģimenes kopējie ienākumi ir 1300 eiro, komunālie maksājumi – 500 eiro, no kuriem normatīviem atbilst 450 eiro.

Mājokļa pabalsts būs 327 + 3 x 228 + 450 – 1300 = 161 eiro.

3. piemērs (kad pabalsts nepienākas)

Vientuļam strādājošam cilvēkam alga ir 800 eiro, komunālie maksājumi – 300 eiro, kas nepārsniedz normatīvos noteikto.

Aprēķins: 327 + 300 – 800 = -173 eiro. Rezultāts: pēc mājokļa izdevumu samaksas paliek ienākumi, kas lielāki par noteikto slieksni (327 eiro pirmajam vai vienīgajam cilvēkam ģimenē un 228 eiro katram nākamajam cilvēkam ģimenē), tāpēc pabalsts nepienākas.

Ne vienmēr mājokļa pabalsts sedz pilnu summu par mājokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem, un daļa maksājuma var būt veicama mājsaimniecībai pašai.

Lai piešķirtu pabalstu, Labklājības pārvaldes Sociālajam dienestam jāizvērtē mājsaimniecības materiālā situācija. To var izdarīt, piesakoties klātienē.

Ja mājsaimniecībai Labklājības pārvaldē nav veikts ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtējums, tad viena no mājsaimniecības personām vēršas Labklājības pārvaldē, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:

 1. iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
 2. darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
 3. izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
 4. visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
 5. dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā;
 6. citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

Ja mājsaimniecībai Labklājības pārvaldē jau ir veikts ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtējums vai personai ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, tad Labklājības pārvaldē papildus jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt mājokļa pabalstu un tam jāpievieno rēķini/kvītis par mājsaimniecības faktiskajiem ar mājokļa lietošanu saistītajiem izdevumiem.

Tām mājsaimniecībām, kurām mājokļa pabalsts piešķirts pirms 2022. gada 1. oktobra un ir spēkā iztikas līdzekļu deklarācija, mājokļa pabalsta aprēķinā jaunais GMI slieksnis tiks piemērots automātiski, nav nepieciešams iesniegt jaunu iztikas līdzekļu deklarāciju.

Laikā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 31. maijam iesniegtos iesniegumus par materiālās situācijas izvērtēšanu, sociālās palīdzības pabalstu un trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanu Labklājības pārvalde izskata 40 darbdienu laikā pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas un pieņem lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu. Mājokļa pabalstu mājsaimniecībai piešķir ar mēnesi, kad saņemts personas iesniegums.

Mājokļa pabalstu nepiešķir, ja ir stājies spēkā tiesas spriedums par izlikšanu no mājokļa, izņemot gadījumu, ja mājsaimniecība iesniedz apliecinājumu no ēkas īpašnieka, apsaimniekotāja vai zvērināta tiesu izpildītāja par tiesas sprieduma izpildes atlikšanu uz noteiktu laiku.

Mājokļa pabalsta aprēķinam persona reizi mēnesī iesniedz rēķinus/kvītis par mājsaimniecības faktiskajiem ar mājokļa lietošanu saistītajiem izdevumiem. Mājokļa pabalsta ar cieto kurināmo piešķiršanai persona reizi kalendārajā gadā iesniedz maksājumu apliecinošu dokumentu par cietā kurināmā iegādi (maksājumam jābūt veiktam esošā kalendārā gada ietvaros) vai komersanta izsniegtu rēķinu cietā kurināmā iegādei.

Aicinām ierasties Labklājības pārvaldē Talsu šosejā 31 k-25, lai pārrunātu sociālā atbalsta saņemšanas iespējas. Apmeklētājus pieņem un konsultācijas sniedz Labklājības pārvaldē Kauguros, Talsu šosejā 31 k-25, pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00, otrdienās vai ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00, piektdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00, pārtraukums no plkst. 13.00 līdz 14.00. Papildu jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt Labklājības pārvaldes sociālajiem darbiniekiem, tālrunis +371 67737883.