Būvdarbi
Jūrmalas pilsētā attīstīs infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai

Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētu projektu, Jūrmalā tiks attīstīta infrastruktūra sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, paplašinot un pilnveidojot pieejamo pakalpojumu klāstu.

 

Labklājības ministrija sadarbībā ar Latvijas plānošanas reģioniem un pašvaldībām visā Latvijā, tostarp Jūrmalā, īsteno deinstitucionalizācijas procesu, kas vērsts uz cilvēku ar invaliditāti neatkarīgas dzīves veicināšanu, iekļaušanās iespējām sabiedrībā, nodrošinot personām ar invaliditāti iespēju izvēlēties savu dzīvesveidu un dzīvesvietu, piekļuvi pakalpojumiem, ko izmanto pārējā sabiedrība un saņemt individuālu atbalstu, ja tāds nepieciešams, tādējādi izvairoties no nonākšanas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.

 

Jūrmalas pilsētas dome, īstenojot projektu “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr.9.3.1.1/19/I/031), plāno attīstīt divus infrastruktūras objektus:

pārbūvēt un aprīkot Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra” Sociālā pakalpojumu centra “Ķemeri” ēkas Dūņu ceļš 2, pielāgojot infrastruktūru “atelpas brīža” pakalpojuma sniegšanai, dienas aprūpes centra pakalpojumu paplašināšanai un dažādošanai (speciālistu konsultācijām, individuālam atbalstam, grupu nodarbībām u.c.);pārbūvēt un aprīkot Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu ēku Hercoga Jēkaba ielā 4 grupu dzīvokļa pakalpojuma nodrošināšanai.

 

Projekta Nr.9.3.1.1/19/I/031 kopējās izmaksas plānotas 1 474 774.71 EUR, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1 200 701.50 EUR, valsts budžeta dotācija ir 31 783.28 EUR un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 242 289.93 EUR, tai skaitā projekta neattiecināmās izmaksas 62 184.71 EUR.

 

Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros un tā īstenošanu plānots pabeigt 2022.gada 2.ceturksnī.