Pašvaldība
Jūrmalas ģerbonis apsnidzis

Jūrmalas domes 24. novembra sēdē tika skatīti vairāk nekā 60 jautājumi. Deputāti apstiprināja un veica grozījumus pašvaldības struktūrvienību un padotības iestāžu nolikumos, norakstīja pašvaldības policijas debitoru parādus, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām nav iespējama, apstiprināja kustamas un nekustamas mantas izsoļu noteikumus, kā arī lēma par citiem jautājumiem.

Apstiprina amatā

Par pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte” vadītāju iecelta Linda Dadziņa. L. Dadziņa ieguvusi maģistra grādu kā latviešu valodas un literatūras skolotāja, pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju, ka arī papildinājusi zināšanas dažādos kursos, tai skaitā apguvusi netradicionālu un interaktīvu metožu izmantošanu mācību procesā, atbalsta sniegšanas metodes bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem, bērnu tiesību aizsardzību, kā arī demokrātiskas pārvaldības pamatus izglītības iestādē. L. Dadziņa strādājusi par latviešu valodas un literatūras skolotāju vairākās Rīgas un Jūrmalas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, vadītāja pieredze iegūta, vadot privātu pirmsskolas izglītības iestādi, līdz šim strādāja par direktora vietnieci pirmsskolas jomā Smārdes pamatskolā.

Apstiprina noteikumus par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumā

Deputāti apstiprināja Jūrmalas domes saistošos noteikumus “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā personas tiek atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību pašvaldībai piederošas vai tās nomātas dzīvojamās telpas jautājumu risināšanā; noteikumos  noteikti pašvaldības palīdzības veidi dzīvokļa jautājumu risināšanā, personas reģistrācijas kārtība palīdzības saņemšanai un palīdzības sniegšanas kārtība.

Saistošie noteiktumi būs spēkā pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņojuma. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudēs Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra saistošie noteikumi Nr. 59 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

Ģimnāzisti apgūs demokrātijas procesus

Atbalstīja Jūrmalas valstspilsētas administrācijas pilota projekta īstenošanu “Skolēnu līdzdalības budžetēšana” Jūrmalas Valsts ģimnāzijā. Projekta mērķis ir veicināt skolēnu zināšanas par demokrātijas procesiem, veicinot jauniešu ideju īstenošanu.

Līdzdalības budžetēšanas procesā skolēni paši lems, kā tērēt noteiktu budžetu. Projekta laikā ģimnāzijas audzēkņi mācīsies prezentēt un uzņemties atbildību, ierosinot un pamatojot savu ideju, kā arī iepazīs demokrātijas procesus, izprotot vēlēšanu svarīgumu, kā rezultātā skolā tiks realizēts konkrēts skolai nepieciešams projekts.

Projektu plānots īstenot nākamā gada laikā. Projekta kopējās izmaksas plānotas 1 200 eiro, ko finansēs Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība.

Nodrošinās izglītības iestāžu programmatūras licenču nomu

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība uzņemsies ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu izglītības iestāžu programmatūras licenču nomu.

Izglītības un zinātnes ministrija 2022. gadā uz īpašiem noteikumiem atjaunoja līgumu ar programmatūras ražotāju “Microsoft”, kas sniedz iespēju Latvijas izglītības iestādēm iegūt “Microsoft” tiešsaistes servisus. Lai nodrošinātu pašvaldības izglītības iestāžu datorsistēmu darbības nepārtrauktību, ir nepieciešams ar “Microsoft” programmatūras izplatītāju noslēgt “Microsoft Enrollment for Education Solutions” jeb EES līgumu par pašvaldības izglītības iestāžu programmatūras licenču nomu, kura darbības termiņš ir 36 mēneši, paredzot finanšu saistības 76 230 eiro apmērā uz trīs gadiem – 2023., 2024. un 2025. gadā, sedzot to no pašvaldības budžeta.

Izstājas no organizācijas “Union of the Baltic Cities”

Turpmāka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darbība starptautiskajā organizācijā “Union of the Baltic Cities” nav lietderīga un ir finansiāli neizdevīga, – secināts, izvērtējot iesaistes iespējas un pašvaldības iesaistīto iestāžu viedokļus.

Jūrmala šajā starptautiskajā organizācijā, kuras mērķis ir nodrošināt pilsētu, kas ir ieinteresētas Baltijas jūras reģiona attīstībā, sadarbības stiprināšanu, lai īstenotu savu ieguldījumu šī reģiona attīstībā un harmonisku attiecību veicināšanā starp Eiropas tautām, iestājās 1999. gadā.  Par dalību organizācijā tiek maksāta biedra nauda 3541 eiro gadā. Organizācijas biedru tikšanās notiek pāris reižu gadā, tomēr pašvaldības iesaiste tās darbībā ir samazinājusies.

Saskaņā ar statūtiem biedrs var jebkurā laikā izstāties no organizācijas, tādējādi izbeidzot iesaistīto pušu savstarpējās saistības.

Par nekustamo īpašumu un teritoriju

Pamatojoties uz īpašnieku iesniegumiem, tika lemts par ēku nojaukšanu. Deputāti neiebilda vasaras būves Vasaras ielā 30, dzīvojamās ēkas un palīgceltnes Matīsa ielā 12 un palīgēkas Ķemeru ielā 25 nojaukšanai.

Klasificēja ēkas Meža prospektā 14 un Konkordijas ielā 52A kā cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas. Ēkām turpmāk piemēros nekustamā īpašuma nodokļa likmi trīs procentu apmērā no atbilstoši lielākās kadastrālās vērtības: ēkām piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai ēku kadastrālās vērtības. Vienlaikus noteikts pienākums normatīvo aktu noteiktajā kārtībā iesniegt dokumentus ēku konservācijai, pārbūvei vai nojaukšanai.

Ja uzliktie pienākumi netiks izpildīti, īpašniekam uzliks piespiedu naudu saskaņā ar Administratīvā pārkāpuma likuma noteikumiem.

Tika pieņemti arī lēmumi par pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu, par pašvaldībai piederošu zemesgabalu izsolēm un citi.

Ar visiem Jūrmalas domes sēdēs pieņemtajiem dokumentiem var iepazīties vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Normatīvie akti” – “Domes pieņemtie dokumenti”.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 21. decembrī.