Uzņēmējdarbība COVID-19
Jūrmalas dome piešķir nomas maksas atvieglojumus uzņēmējiem

Lai mazinātu Covid-19 ierobežojošo pasākumu negatīvo ietekmi uz uzņēmējdarbību, Jūrmalas pilsētas domes deputāti 23. aprīļa sēdē nolēma pilnībā vai daļēji atbrīvot no nomas maksas ēdināšanas pakalpojuma sniedzējus skolās un uzņēmējus, kuriem ir noslēgti nekustamā īpašuma vai zemes nomas nomas līgumi ar Jūrmalas pilsētas domi.

Komersantiem, kas nodrošina ēdināšanas pakalpojumus pilsētas izglītības iestādēs, piemēros nomas maksas atbrīvojumu likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” darbības laikā, ja nomātās telpas vispār netika izmantotas ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. Savukārt, ja komersants turpināja nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, nomas maksu samazinās atbilstīgi ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam, bet nepārsniedzot 90 % no nomas līgumā noteiktās nomas maksas. Komersanti netiek atbrīvoti no samaksas par nomas objekta uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi) un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Tāpat no nomas maksas par laika posmu no 12. marta līdz ārkārtas situācijas beigām atbrīvos uzņēmējus, kas veic uzņēmējdarbību Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā un darbojas nozarēs, kurām saistībā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija. Nomas maksas samazinājums tiks piemērots atbilstīgi komersanta ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam, bet nepārsniedzot 90 % no nomas līgumā noteiktās nomas maksas. Nomas maksas samazinājums, pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, tiks piemērots saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 24. marta noteikumiem Nr. 151 “Nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija” noteikto nozaru komersantiem, kuriem ir noslēgti nekustamā īpašuma vai zemes nomas līgumi ar Jūrmalas pilsētas domi.

Iesniegumi par nomas maksas atbrīvojuma vai atvieglojuma piešķiršanu iesniedzami  Apmeklētāju apkalpošanas centrā (pastakastītē pie durvīm), sūtot pa pastu vai iesniedzot elektroniski – pasts@jurmala.lv.