Uzņēmējdarbība
Logo

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu EJZF  2. rīcībā no 2023 .gada 1. janvāra līdz 2023. gada 1. februārim.

Izsludinātais atbalsta apmērs EJZF 14.kārtā sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas 3. mērķim “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” EJZF 2.rīcībā ir 59400,00 EUR.

Projekta īstenošanas vieta: Tukuma novada Engures, Lapmežciema pagasti, Jūrmala*

Izsludinātais atbalsta apmērs rīcībās

Atbalsta intensitāte

EJZF 2.rīcībā: 2.rīcība „Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”

59400 EUR

30%, 50%, 80%, 90%

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš ir līdz 30.09.2023, saskaņā ar EK Regulas Nr.1303/2013  65. pantu;

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese, kurā var iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju

BDR “Partnerība laukiem un jūrai”, Stacijas ielā 1, Smārde, Tukuma novads

Kontaktpersona

Ilze Turka, tālr. +371 29528441; e-pasts: ilze.turka@plj.lv

Papildu informācija un pilns sludinājuma teksts un stratēģija elektroniski pieejama:

www.plj.lv, www.lad.gov.lv

Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

     

*ja projekts nav sabiedriskā labuma, pretendenta komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana.