Procedūra
Informatīvais paziņojums

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir pieņemts lēmums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums

15.12.2022.

Paredzētās darbības nosaukums

Ūdensvada pieslēgums

Iesniedzējs

Fiziska persona

Paredzētās darbības norises vietas adrese

Rūdolfa iela 15 b un Rūdolfa iela 15 c, Jūrmala

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Neatrodas ĪADT

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

Atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā

Atrašanās virszemes

ūdensobjektu aizsargjoslā

Neatrodas virszemes ūdensobjekta aizsargjoslā

Informācija par paredzēto darbību

Saskaņā ar iesniegumu pieteikta pieslēguma ierīkošana pie esoša ūdensvada.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību 10 darba dienu laikā rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv.