Procedūra
Informatīvais paziņojums

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

Sagatavots, nosūtīts un publicēts atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punkta prasībām

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums

12.01.2023.

Iesniedzējs

Fiziska persona

Paredzētās darbības norises vietas adrese

Nekustamais īpašums “Ceriņu iela 3”, Jūrmalā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0077

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

Atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā

Informācija par paredzēto darbību

Paredzēta dzīvojamās mājas gāzes apgādes izbūve. Būves kadastra apzīmējums 13000101401001.

Pieslēguma vieta ir vidēja spiediena sadales (PE 63x5,8) gāzesvads, Ceriņu ielas un Rūdolfa Blaumaņa ielu krustojumā. Paredzēta pazemes gāzesvadu būvniecība – tranšeju rakšana.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē ap@vvd.gov.lv.